Η Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ κατέθεσε προσφορά στον ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό που διενέργησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με θέμα «την Προμήθεια, Εγκατάσταση & Μετάπτωση Συστήματος Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της ΕΛΣΤΑΤ, την Προμήθεια αδειών λογισμικού εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, την  Προμήθεια, Εγκατάσταση & Προγραμματισμό Core Switch, την Επέκταση χώρου αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας κεντρικών Η/Υ & εφεδρικού συστήματος Η/Υ & την Προμήθεια προσωπικών Η/Υ & βοηθητικού εξοπλισμού».

      Αντικείμενο του έργου, αποτελεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να είναι εφικτή η εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

    Στόχος του έργου, είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται να είναι ομογενοποιημένο για τη βελτιστοποίηση της συμβατότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των υπαλλήλων αλλά και για την καλύτερη συνεργασία με το νέο λογισμικό email.

     Στον διαγωνισμό συμμετέχουν  επίσης οι εταιρείες Amplus, Space S.A & Ζoumboulakis 

S.A . 

     

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 338.309,20€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)