Η «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.


LOGO_QUEST_HOL_GRΟι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 282,9 εκατ. έναντι € 307,3 εκατ. πέρυσι, μειωμένες κατά 7,9%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται τοσο από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής , όσο και τον κλάδο των ταχυμεταφορών.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.515 χιλ. έναντι € 12.828 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.322 χιλ. έναντι € 5.825 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημίες € 5.770 χιλ. έναντι κερδών € 1.525 χιλ. πέρυσι.


Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας, επιβαρύνθηκαν με ποσό € 4.265 χιλ. που αντιστοιχεί στην αντιστροφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας στη θυγατρική «UNITEL Α.Ε.». Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή.


Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 17,9 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2011.


Οικονομικά Αποτε