Η «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.


LOGO_QUEST_HOL_GRΟι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 282,9 εκατ. έναντι € 307,3 εκατ. πέρυσι, μειωμένες κατά 7,9%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται τοσο από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων πληροφορικής , όσο και τον κλάδο των ταχυμεταφορών.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9.515 χιλ. έναντι € 12.828 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.322 χιλ. έναντι € 5.825 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημίες € 5.770 χιλ. έναντι κερδών € 1.525 χιλ. πέρυσι.


Τα μετά από φόρους αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και μητρικής εταιρίας, επιβαρύνθηκαν με ποσό € 4.265 χιλ. που αντιστοιχεί στην αντιστροφή αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης από τη συμμετοχή της μητρικής εταιρίας στη θυγατρική «UNITEL Α.Ε.». Το ποσό αυτό δεν αποτελεί χρηματική υποχρέωση – καταβολή.


Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 17,9 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2011.


Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 4.158 χιλ. έναντι € 4.647 χιλ. το 2011. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 506 χιλ. έναντι € 789 χιλ. το 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες € 433 χιλ. έναντι ζημιών € 21.361 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 4.780 χιλ. έναντι € 23.276 χιλ. τη περυσινή χρήση.


Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :


ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 99,6 εκατ. έναντι € 116,7 εκατ. το 2011 μειωμένες κατά 15%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.028 χιλ. έναντι κερδών € 197 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.906 χιλ. έναντι € 662 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.215 χιλ. έναντι € 672 χιλ. το 2011.


iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 50,1 εκατ. έναντι € 49,3 εκατ. το 2011 αυξημένες κατά 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.003 χιλ. έναντι € 2.422 χιλ. το 2011, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.465 χιλ. έναντι € 1.828 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 1.066 χιλ. έναντι σε € 1.198 χιλ. πέρυσι.


Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 61,6 εκατ. έναντι € 63,8 εκατ. τη προηγούμενη χρήση μειωμένες κατά 3 %, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.521 χιλ. έναντι € 3.671 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.019 χιλ. έναντι € 2.043 χιλ. το 2011 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 208 χιλ. έναντι κερδών € 383 χιλ. πέρυσι.


ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 71 εκατ. έναντι € 78,3 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 9%, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.061 χιλ. έναντι € 4.626 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.949 χιλ. έναντι € 4.208 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.779 χιλ. έναντι € 2.735 χιλ. την περυσινή χρήση.


ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):
Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «Quest Solar» λειτουργεί 4 φωτοβολταικά πάρκα ,συνολικής ισχύος 8,2 MW. Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2012 της Quest Solar ήταν: Πωλήσεις € 4,9 εκατ. έναντι € 3,8 εκατ. πέρυσι , κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 3.157 χιλ. έναντι € 2.988 χιλ., κέρδη προ φόρων € 1.278 χιλ. έναντι € 1.472 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους € 1.022 χιλ. έναντι € 1.397 χιλ. την περυσινή χρήση.


Αντίστοιχα τα οικονομικά αποτελέσματα του 2012 για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) ήταν: Πωλήσεις € 5,1 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. πέρυσι, κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 2.293 χιλ. έναντι € 1.168 χιλ., αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες € 141 χιλ. έναντι ζημιών € 818 χιλ. το 2011 και τα αποτελέσματα μετά από φόρους ζημίες € 398 χιλ. έναντι ζημιών € 902 χιλ. την περυσινή χρήση.