Με κεντρικό θέμα την επιστροφή κεφαλαίου (0,20€) στους μετόχους της, (απόδοση κοντά στο 30%), συγκαλεί η Info-Quest την γ.σ στις 5/6/2012.

INFO_QUEST_TECHNOLOGIESΤην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,2 ευρώ στους μετόχους και την αγορά ιδίων μετοχών καλείται να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, η γενική συνέλευση της Quest που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου 2012. Αναλυτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,20 ευρώ ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, τροποποίηση άρθρου 5 παρ. 1 του καταστατικού και αγορά ιδίων μετοχών, όπως ισχύει με παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.