Μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών διεξήγαγε διαγωνισμούς προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού.


cosmoone_logoΕιδικότερα, την Τρίτη 11 Μαΐου 2010 και την Τρίτη 25 Μαΐου 2010, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί για την προμήθεια έξι (6) τύπων πλαστικών συρίγγων και δέκα (10) τύπων χειρουργικών κουστουμιών και μπλουζών.


Και οι δυο δημοπρασίες είχαν κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Στην πρώτη δημοπρασία συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες παροχής ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων ειδών και στη δεύτερη επτά (7) εταιρείες, που κατέθεσαν αρχικά τεχνικές προσφορές, και αξιολογήθηκαν θετικά για να υποβάλλουν προσφορές χωριστά για το κάθε είδος.


H τιμή εκκίνησης και για τις δύο δημοπρασίες ήταν εκ των προτέρων γνωστή, αντιστοιχούσε σε χίλια (1000) ή εκατό (100) τεμάχια ανά είδος, και ο προϋπολογισμός της κάθε προμήθειας ανήλθε σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.


Η προγραμματισμένη διάρκεια κάθε δημοπρασίας ήταν τριάντα (30) λεπτά. Ο μέσος χρόνος διάρκειας – με τις παρατάσεις – ήταν σαράντα τρία (43) λεπτά, υπεβλήθησαν συνολικά 289 προσφορές, και το μέσο ποσοστό οφέλους για το νοσοκομείο ανήλθε σε 51,8%.


Σύμφωνα με τον Πλοίαρχο (Ο) Ιωάννη Βιδάκη, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου «Η πρόθεση μας να υιοθετήσουμε την χρήση νέων τεχνολογιών στο κομμάτι των προμηθειών σε συνεργασία με την cosmoONE, δικαιώθηκε απόλυτα με αποτελέσματα αντίστοιχα των προσδοκιών μας. Οι δύο πρώτες δημοπρασίες σχεδιάστηκαν άμεσα και εκτελέστηκαν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά αποφέροντας μείωση κόστους μέχρι και 88% σε κάποια από τα δημοπρατηθέντα είδη.