«Παρά τη σοβαρή παγκόσμια κρίση, πετύχαμε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και σχολαστικά προχωρήσαμε ξανά μπροστά. Η στρατηγική μας, το Vision 2020+ κερδίζει έδαφος και η Siemens Healthineers είναι η απόδειξη που δείχνει τη στρατηγική και μετασχηματιστική δύναμη του προγράμματος. Οι εργαζόμενοί μας και οι συνεργάτες μας έχουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μου. Μαζί, έχουν θέσει ένα εντυπωσιακό ορόσημο για την αφοσίωση και την απόδοση», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 • Τα έσοδα ανήλθαν στα €13,5 δισ., 5% χαμηλότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο, με τη Mobility να συμβάλλει στην ανάπτυξη και άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν πτώσεις που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε παράγοντες που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι παραγγελίες, που ήταν 7% χαμηλότερες, στα €14,4 δισ., περιλάμβαναν σημαντικές νίκες σε συμβόλαια στη Mobility με αποτέλεσμα ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων να ξεπεράσει αρκετά τη μονάδα, φτάνοντας το 1,07

 • Τα έσοδα και οι παραγγελίες παρουσίασαν την ίδια εξέλιξη σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου

 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν στα €1,8 δισ., επωφελούμενα από κέρδος €0,2 δισ. από επανεκτίμηση μετοχικού κεφαλαίου της Digital Industries. Το περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων ανήλθε στο 14,3% συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος αναπροσαρμογής που συνέβαλε κατά 1,7 εκατοστιαίες μονάδες κι εξαιτίας αποζημιώσεων που αφαίρεσαν 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

 • Τα καθαρά έσοδα ήταν €0.5 δισ. και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) ήταν €0.67

 • Ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή €2,5 δισ., από €0,4 δισ. το 3ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019. Βελτιώσεις σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις.

 • Το πολύπλοκο μακροοικονομικό περιβάλλον επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19), συμπεριλαμβανομένων τόσο της μείωσης της ζήτησης όσο και των αυξημένων ευκαιριών ανάπτυξης που ποικίλλουν ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τη γεωγραφική περιοχή. Αυτές οι δυναμικές της αγοράς επηρέασαν αισθητά τον όγκο και τα έσοδα των επιχειρήσεων της Siemens το τρίτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020· σημαντικοί περιορισμοί εφοδιασμού αποφεύχθηκαν με επιτυχία.

 • Παρά τον υψηλότερο όγκο από τις μεγάλες παραγγελίες, οι συνολικές παραγγελίες μειώθηκαν κυρίως λόγω μειώσεων στη Siemens Healthineers και στη Smart Infrastructure∙ ελαφρά αύξηση παραγγελιών από έτος σε έτος στη Mobility

 • Ελαφριά αύξηση εσόδων για τη Mobility∙ μείωση των εσόδων στις άλλες τρεις βιομηχανικές επιχειρήσεις

 • Οι συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση

 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν εξαιτίας της ισχυρής απόδοσης της Digital Industries στις επιχειρήσεις λογισμικού και ενός θετικού αποτελέσματος €211 εκ. από την επανεκτίμηση του μεριδίου της Bentley Systems Inc.∙ αυτό περισσότερο αντιστάθμισε μειώσεις σε άλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις∙ όλες οι βιομηχανικές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την εξοικονόμηση κόστους λόγω περιορισμών για την πανδημία

 • Πέραν των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, οι Οικονομικές Υπηρεσίες είχαν χαμηλότερα αποτελέσματα, καθώς έλαβαν απομείωση σε επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια και κατέγραψαν αυξημένες προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου

 • Οι διακοπείσες δραστηριότητες έγιναν απότομα αρνητικές, κυρίως λόγω των απωλειών της SiemensGamesa Renewable Energy, λόγω των επιπτώσεων που σχετίζονται με τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων έργων και των αυξήσεων κόστους∙ οι διακοπείσες δραστηριότητες επηρεάστηκαν επίσης από τη μείωση των αποθεμάτων και τα υψηλότερα φορολογικά έξοδα που σχετίζονται κυρίως με την απόσχιση της Gas and Power

 • Ενώ το εισόδημα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες πριν από τους φόρους εισοδήματος παρέμεινε ισχυρό, κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, το καθαρό εισόδημα ήταν χαμηλότερο, λόγω κυρίως των διακοπεισών λειτουργιών, μαζί με έναν υψηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος

 • Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες παρήγαγαν ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές €2.108 δισ., αυξημένων από τα €1.099 δισ. του 3ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2019∙ βελτιώσεις σε όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, κυρίως στη Mobility, με σημαντικές προπληρωμές έργων πελατών το 3οτρίμηνο του 2020· η ισχυρή διαχείριση κεφαλαίων κίνησης στη Siemens Energy οδήγησε σε άνοδο την ελεύθερη ταμειακή ροή από διακοπείσες δραστηριότητες στα €433 εκ., από ένα αρνητικό €287 εκ. ευρώ το 3ο τρίμηνο του 2019

 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε εξαιτίας του μειωμένου καθαρού εισοδήματος

Εκτιμήσεις

Ενώ αναμένουμε ότι οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 θα συνεχίσουν να επηρεάζουν έντονα τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους μας, οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η επιρροή τους στη Siemens δεν μπορούν ακόμη να αξιολογηθούν αξιόπιστα.

Εξακολουθούμε να αναμένουμε μια μέτρια μείωση των συγκρίσιμων εσόδων κατά τη χρήση του 2020, καθαρή από συναλλαγματικές διαφορές και αποτελέσματα χαρτοφυλακίου και τον δείκτη καταγραφής της τάσης των πωλήσεων να παραμένει πάνω από τη μονάδα (1). Η μείωση της ζήτησης επηρεάζει περισσότερο τις Operating Companies Digital Industries και Smart Infrastructure.

Τηρούμε το σχέδιό μας για την ολοκλήρωση του spin-off και της δημόσιας εγγραφής της Siemens Energy πριν από το τέλος του χρηματοοικονομικού έτους 2020. Αναμένουμε να σημειώσουμε ένα spin-off κέρδος από διακοπείσες δραστηριότητες, το ποσό του οποίου δεν μπορεί ακόμη να προβλεφθεί αξιόπιστα.

Συνεχίζουμε να αναμένουμε σημαντικές επιπτώσεις στο καθαρό εισόδημα από τα έξοδα του spin-off και τα φορολογικά έξοδα που σχετίζονται με τη απόσχιση και δημιουργία της Siemens Energy.

Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, συνεχίζουμε να αποφεύγουμε να παρέχουμε εκτιμήσεις για τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά έσοδα για τη χρήση του 2020.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα.