Η Ideal στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ για το χρονικό διάστημα 2007 – 2013, αναφέρει τις δαπάνες που προσφέρονται με την χρήση του επιχειρησιακού λογισμικού i-docs™ Customer Communication Management.


i_docs_webΟ μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανάλογα με τον κλάδο είναι € 300.000 και το ανώτατο ποσοστό επιχορήγησης 55% – 65%, ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη. Η δράση επιτρέπει τη σύνταξη αιτήσεων από επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 εργαζόμενους επιχορηγώντας μεταξύ άλλων κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, συστήματα αυτοματοποίησης, καθώς και δαπάνες για την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής.


Το i-Docs αναλαμβάνει:

  • Λογισμικό παροχής ηλεκτρονικής τιμολόγησης (E-invoicing) για την αυτοματοποιημένη παραγωγή και αποστολή των τιμολογίων και Λογισμικό ψηφιοποίησης και χαρακτηρισμού των εισερχομένων και άλλων εγγράφων (Incoming documents Digitization) για τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου πελάτη – προμηθευτή με όλη την επικοινωνία σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση (E-archiving) των παραπάνω εγγράφων – τιμολογίων με έξυπνο τρόπο που επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή αναζήτηση και ανάκτηση τους μέσω web ακόμα και από την πλευρά των παραληπτών ή/και ελεγκτών.
  • Πιστοποιητικά SSL (τριετούς διάρκειας) για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές σε Ειδική Διάταξη για τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διαβίβασης των τιμολογίων.
  • Λογισμικό αυτοματοποίησης εργασιακών ροών (Workflow Automation), Διαχείρισης Παραπόνων (Complain Management) και Διευθέτησης των Λογαριασμών με τους παραλήπτες των τιμολογίων (Account Reconciliation)
  • Εξοπλισμός φιλοξενίας εφόσον απαιτείται, καθώς και άλλες συσκευές ασφαλείας για την διασφάλιση της υποδομής σας (laptops, application servers & web servers, firewalls, appliances, κλπ.).
  • Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των προτεινόμενων λύσεων με βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες τις επιχείρησης σας.


Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.i-docs.com.