Η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε ανακοίνωσε τα ενοποιημένα αποτελέσματά της για το Α’ τρίμηνο 2009, εμφανίζοντας μείωση πωλήσεων κατά 13% αλλά και περιορισμό των ζημιών.

info-questΣύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε για το Α’ τρίμηνο 2009 έχουν ως εξής:
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 94,8 εκ. έναντι ευρώ 108,9 εκ. μειωμένες κατά 13%. Η μείωση αυτή  οφείλεται κυρίως στις  μειωμένες  πωλήσεις της μητρικής Εταιρείας, αλλά και στην μη ενσωμάτωση κατά το Α τρίμηνο του 2009 των αποτελεσμάτων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους.


Το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 2,5 εκ. έναντι ευρώ 2,4 εκ.


Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 0,3 εκ. έναντι ευρώ 0,05 εκ. πέρυσι.


Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιές ευρώ 0,18 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,3 εκ. πέρυσι.


Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανέρχεται σε ευρώ 42,3 εκ. έναντι ευρώ 73,4 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης μειωμένη κατά 42% .


Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 14,6 εκ. έναντι ευρώ 14,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας για το Α΄ τρίμηνο 2009 έχουν ως εξής:


Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 52,5 εκ. έναντι ευρώ 62,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 16%.  Μέρος της μείωσης αυτής οφείλεται στην μεταφορά  των δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στην θυγατρική της Uni Systems.


Το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 0,06 εκ. έναντι ευρώ 0,4 εκ.


Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές  ευρώ 1,4 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 1,1 εκ.


Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές ευρώ 1,3 εκ. έναντι ζημιών ευρώ 0,9 εκ. πέρυσι.


Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 38,8 εκ. έναντι ευρώ 53,3 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 27%.


Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 1,1 εκ. έναντι ευρώ 1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems για το Α’ τρίμηνο του 2009 έχουν ως εξής:


Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 26,7 εκ. έναντι 30,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 13%.


Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε ευρώ 5,7 εκ. έναντι ευρώ 5,2 εκ. αυξημένα κατά 9%.


Το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 1,8 εκ. στο ίδιο με το περσινό επίπεδο, τα κέρδη προ φόρων σε ευρώ 1,3 εκ. έναντι ευρώ 1,5 εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 0,6 εκ. έναντι σε ευρώ 0,9 εκ. πέρυσι.


Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 1,5 εκ. έναντι ευρώ 20,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 93%.


Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 3,9 εκ. έναντι ευρώ 3,4 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το Α’ τρίμηνο του 2009 έχουν ως εξής:


Οι πωλήσεις ανήλθαν σε ευρώ 20,8 εκ. έναντι ευρώ 19,8 εκ. το EBITDA ανήλθε σε ευρώ 1,1 εκ. έναντι ευρώ 1,2 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 1 εκ. ισόποσα με τα αντίστοιχα περσινά, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε ευρώ 0,7 εκ. έναντι ευρώ 0,9 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2008.


Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 2 εκ. έναντι μηδενικού δανεισμού στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε ευρώ 4,5 εκ. έναντι ευρώ 4,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Όσον αφορά τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου Info-Quest, οι ενεργειακές εταιρείες είναι ακόμη στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων και επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α τρίμηνο 2009 με ζημιές ευρώ 0,4 εκ., ενώ ήδη από τα τέλη του 2008, ολοκληρώθηκε η διακοπή λειτουργίας, είτε με πώληση, είτε με έναρξη εκκαθάρισης των ζημιογόνων θυγατρικών επιχειρήσεων Unitel, Globestar, Quest Albania και ACS Albania.


Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του Α’ τριμήνου 2009 της Info-Quest θα δημοσιοποιηθούν την Πέμπτη 28 Μαΐου 2009.