Ενίσχυση στις πωλήσεις και τα κέρδη εμφάνισε το α’ τρίμηνο του 2016 ο Quest Συμμετοχών.

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου 2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

  • Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα:

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε € 4.188 χιλ. έναντι € 8.632 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

  • Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε € 756 χιλ. έναντι € 752 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 54 χιλ. έναντι ζημιών € 48 χιλ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 84 χιλ. έναντι ζημιών € 242 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 21 χιλ. έναντι € 286 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

  • Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 25,6 εκατ. έναντι € 29,5 εκατ. το 2015 σημειώνοντας πτώση 13%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 305 χιλ. έναντι € 492 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 33 χιλ. έναντι € 184 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 19 χιλ. έναντι € 98 χιλ. το 2015.

Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 84 χιλ. έναντι € 336 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 105 χιλ. έναντι € 352 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 105 χιλ. έναντι € 352 χιλ. το 2015.

iSquare

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 16,2 εκατ. έναντι € 10,9 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 49%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 553 χιλ. έναντι € 260 χιλ. το 2015, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 449 χιλ. έναντι € 225 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 323 χιλ. έναντι σε € 145 χιλ. πέρυσι.

iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 62 χιλ. έναντι € 46 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 18 χιλ. έναντι € 31 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 18 χιλ. έναντι € 31 χιλ. το 2015.

istorm logo

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 19 εκατ. έναντι € 18,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.030 χιλ. έναντι € 577 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 703 χιλ. έναντι € 264 χιλ. το 2015 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 428 χιλ. έναντι € 131 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 19,5 εκατ. ισόποσες με τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.507 χιλ. έναντι € 1.641 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.334 χιλ. έναντι € 907 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 958 χιλ. έναντι € 699 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Cardlink

Τα αποτελέσματα της κατά 85% έμμεσης θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,4 εκατ. έναντι € 2,8 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 60%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 886 χιλ. έναντι € 902 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 811 χιλ. έναντι κερδών € 139 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 486 χιλ. έναντι κερδών € 128 χιλ. το 2015.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 1,5 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.074 χιλ. έναντι € 916 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 315 χιλ. έναντι € 115 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 117 χιλ. έναντι ζημιών € 5 χιλ. το 2015.