Σημαντικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια της γ.σ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η προγραμματισμένη γενική συνέλευση της Intertech, στα γραφεία της, (Αφροδίτης 24, Ελληνικό), κατά τη διάρκεια της οποίας εγκρίθηκαν όλα τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση.

Αναλυτικά προς συζήτηση τέθηκαν τα κάτωθι θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και καταβολή μερίσματος εκ των καθαρών κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής εταιρείας με την επωνυμία COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.

5. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. (αμοιβή ετησίως 500.000 ευρώ)

7. Παροχή άδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.

Το σημαντικό νέο από αυτήν τη γενική συνέλευση, ήταν η παρουσία του κ. Δημήτρη Πολιτόπουλου, (πρώην επικεφαλής της Motorola στην Ελλάδα και νυν της Cosmoline), ο οποίος παίρνοντας τον λόγο, αναφέρθηκε στην απόφαση του κ. Κοντομηνά να αναπτύξει την τεχνολογία WiMax με την Cosmoline (μέσω της άδειας που κατέχει).

Προς τούτο αποφασίστηκε στη γενική συνέλευση, η Intertech να συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Cosmotelco (Cosmoline) με ένα μικρό ποσοστό και αντιστοίχως τέσσερα εκατομμύρια ευρώ εισφορά, στην αύξηση.

Ο κ. Νιργιανάκης, (επικεφαλής της Intertech) αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του 2007 και στο “κλίμα” του 2008. Ένα αισιόδοξο μήνυμά του, ήταν ότι μέχρι τώρα (α’ εξάμηνο 2008) η Intertech έχει αύξηση στις πωλήσεις τηλεοράσεων έως 100%!

Επιπλέον όπως είναι γνωστό, η Panasonic επανέρχεται στην κινητή τηλεφωνία με μοντέλα που το 2009 θα κάνουν την διαφορά.

Το μέρισμα για τους μετόχους, είναι 0,11 ευρώ ανά μετοχή, και είναι ίδιο με πέρσι.