Η Profile Software ανακοινώνει την επιτυχή υλοποίηση του Acumennet, της ανεξάρτητης λύσης Treasury που προσφέρει η γαλλική εταιρεία Login SA, μέλος του Ομίλου Profile, στην τράπεζα “Family Bank” στην Κένυα.

Με δίκτυο 93 καταστημάτων και περισσότερους από 1.800.000 πελάτες, η Family Bank είναι η 5η μεγαλύτερη τράπεζα στην Κένυα με συνεχώς αυξανόμενο ενεργητικό και καταθέσεις. Το τμήμα Treasury της Τράπεζας διαθέτει έντονη δραστηριοποίηση στην τοπική διατραπεζική αγορά και την αγορά συναλλάγματος (Interbank money market και foreign exchange), παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και προστιθέμενης αξίας, με παράλληλη ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στις τοπικές και διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Family Bank επέλεξε και υλοποίησε το ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Διαθεσίμων (Treasury Management), Acumennet, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις διευρυνόμενες δραστηριότητες του αντίστοιχου τμήματος. Η πλατφόρμα θα αποτελέσει τον βασικό πυρήνα επεξεργασίας όλων των treasury συναλλαγών, καθώς περιλαμβάνει όλα τα dealing συστήματα και εξασφαλίζει αξιόπιστη STP λειτουργία, διαθέτοντας διασυνδέσεις για λήψη δεδομένων από διάφορες πλατφόρμες συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο και αυτόματη μεταφορά τους στο back office. Το Acumennet καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, σε χρηματαγορές, συνάλλαγμα, αξιόγραφα, repos και δάνεια/καταθέσεις. Η τήρηση θέσης παρακολουθείται αποτελεσματικά, τόσο από την πλευρά των διατραπεζικών συναλλαγών (FX, ομόλογα) όσο και από την πλευρά του πελάτη (ενημέρωση των εντολών που πραγματοποιούνται από πελάτες, μέσω των καταστημάτων όλης της χώρας, σε πραγματικό χρόνο, καθώς και των μετέπειτα εκτελέσεων). Με το Acumennet, η τράπεζα θα επωφελείται από την πλήρη εικόνα της ακριβής FX θέσης, διασφαλίζοντας ότι τα intraday και overnight όρια ελέγχονται συνεχώς.

Επιπλέον, η Family Bank με την επιλογή του υποσυστήματος διαχείρισης κινδύνου του Acumennet προφυλάσσει τον οργανισμό από τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (counterparty), αξιοποιώντας τα εργαλεία του αναφορικά με τη διαχείριση των deriving risks. Το Acumennet προσφέρει στην τράπεζα τη δυνατότητα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους που συνδέονται με το σύνολο των trading εργασιών, ώστε να έχει επικερδή επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Επίσης, θα αποκτήσει κανονιστική συμμόρφωση και workflow λειτουργικότητα για credit risk και settlement risk ορίων με πλήρη παρακολούθηση της εφαρμογής τους.

Η κ. Roseanne Wanjiru Ndungu, επικεφαλής του τμήματος Διαχείρισης Διαθεσίμων, δήλωσε σχετικά: “Οι ανάγκες του τμήματος Treasury Management είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Ο βασικός λόγος που επιλέξαμε το Acumennet είναι η ευελιξία, η αυτοματοποίηση και η εύκολη διασύνδεση που παρέχει, ώστε να διαχειριζόμαστε με ευκολία ένα τεράστιο αριθμό συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, η λειτουργικότητα διαχείρισης κινδύνου προσφέρει στην τράπεζα ολοκληρωμένη παρακολούθηση και διαχείριση πιθανών σεναρίων, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση και προληπτικό έλεγχο στον οργανισμό”.

Η λύση διαθέτει Straight Trough Processing (STP) με ενδιάμεσα σημεία ελέγχου. Διασυνδέεται εύκολα με οποιοδήποτε back-end σύστημα, προσφέροντας μέγιστη ευελιξία στην τράπεζα μέσω της αυτοματοποίησης εργασιών και της ανταγωνιστικής εμπειρίας χρήστη και πελάτη.