Αύξηση τζίρου 7,30%, και σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών μετά φόρων με ποσοστό 54,03% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω της πανδημίας  (Covid-19).

Τα οικονομικά αποτελέσματα  του ομίλου EPSILON NET στο Α’ Εξάμηνο του 2020,  επιβεβαιώνουν τη δυναμική πορεία του ομίλου ακόμη και μέσα στις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες της τελευταίας περιόδου. Ο Όμιλος παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες, κατόρθωσε να πετύχει σημαντική αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών του και ταυτόχρονα να συνεχίσει με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την κυκλοφορία καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού και την επίτευξη νέων συνεργασιών.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έληξαν την 30.06.2020, και οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου και της μητρικής Εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 8,45 εκ. €έναντι 7,87 εκ. € κατά το αντίστοιχο Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,30 %. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά το Α’ 6μηνο 2020 διαμορφώθηκε στα 6,26 εκ. € έναντι 5,86 εκ. € κατά το Α’ 6μηνο 2019, σημειώνοντας αύξηση 6,94 %.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το α’ εξάμηνο του 2020 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 1,83 εκ., έναντι € 1,56 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  17,07 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 1,42 εκ., έναντι € 1,25 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση 13,54 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τον όμιλο κατέγραψαν κέρδη € 1,00 εκ. για την περίοδο έναντι κερδών € 0,65 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2019, σημειώνοντας αύξηση  54,03%. Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 0,76 εκ. το εξάμηνο του 2020 έναντι  € 0,43 εκ. του 2019, σημειώνοντας αύξηση  76,09%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, για την περί