Η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε, επιτυχώς, τη δημοπρασία για την επιλογή παρόχου που θα αναλάβει, στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), την παροχή «πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών» στην ελληνική επικράτεια.

Μειοδότης της δημοπρασίας ανακηρύχθηκε η εταιρία Forthnet A.Ε. με προσφορά (μέγιστη αποζημίωση) που ανέρχεται στα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα χιλιάδες (4.930.000) ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η δημοπρασία ήταν πολλαπλών γύρων με μειούμενο τίμημα.

5e4e79_bf31ef3653834b3895a58db691487a2c

Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία ΚΥ «υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών» και «κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία», για τα οποία στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υποβλήθηκε μόνο μία έγκυρη αρχική οικονομική προσφορά, επιλέχθηκε ως πάροχος ΚΥ η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. (χωρίς τη διεξαγωγή δημοπρασίας πολλαπλών γύρων).

Μέγιστο ποσό μέχρι του οποίου δύναται η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. να αποζημιωθεί ανά στοιχείο ΚΥ ανά έτος είναι για την «υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών» οι επτακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (777.000) και για τα «κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία» τα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ (2.543.000).