Η Forthnet, συνεχίζει τις κινήσεις  προκειμένου να μειωθεί δραστικά το λειτουργικό κόστος της, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η εισηγμένη εταιρία.

Ακόμα, προσθέτει ότι “έχει δεσμευθεί, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα”

Πιο αναλυτικά η εταιρεία επισημαίνει: “σύμφωνα με τη διάταξη 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της forthnetForthnet Α.Ε., με την από 24.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, για τους λόγους που αναφέρονται σε προγενέστερες ανακοινώσεις της Forthnet.”

Επίσης, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών της, εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι: “Πέραν των ενεργειών στις οποίες έχει ήδη προβεί για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων τόσο της ίδιας όσο και της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E, και την έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50, σύμφωνα και με την από 21.6.2016 σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, έχει δεσμευθεί, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη μακροοικονομική κατάσταση με στόχο την έξοδο των μετοχών της από την Κατηγορία Επιτήρησης, να λάβει κάθε μέτρο που κατατείνει στην αύξηση της πελατειακής βάσης της, της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητάς της και την εξομάλυνση των επιπτώσεων της απομείωσης της υπεραξίας στα λογιστικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα συνεχίζει την προσπάθεια μείωσης κόστους”.