Για το οικονομικό έτος 2015 οι πωλήσεις του Ομίλου Quest αυξήθηκαν κατά 12%.

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

-Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 353,4 εκατ. έναντι € 314,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 12%.

-Τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 24.066 χιλ. έναντι € 19.861 χιλ. το 2014.

-Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.878 χιλ. έναντι € 3.588 χιλ. πέρυσι.

-Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 1.476 χιλ. έναντι κερδών € 3.025 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι:

α) τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 9.1 εκατ.

β) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 13 εκατ. στις πωλήσεις και κατά € 2.293 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε € 4.537 χιλ. έναντι € 6.689 χιλ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.650 χιλ. έναντι € 4.129 χιλ. το 2014. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 3.908 χιλ. έναντι κερδών € 2.447 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 2.928 χιλ. έναντι κερδών € 2.267 χιλ. το 2014.

Σημειώνεται ότι τα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 4 εκατ. που αφορά σε πρόβλεψη απομείωσης αξίας ακινήτων και με ποσό € 1 εκατ. που αφορά σε πρόβλεψη απομείωσης αξίας θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών.

quest

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 112,3 εκατ. έναντι € 119,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.283 χιλ. έναντι € 2.275 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.001 χιλ. έναντι € 1.051 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 380 χιλ. έναντι € 994 χιλ. το 2014.

Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 9,7 εκατ. έναντι € 10,2 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 5%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 699 χιλ. έναντι ζημιών € 787 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 790 χιλ. έναντι ζημιών € 932 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 788 χιλ. έναντι ζημιών € 934 χιλ. το 2014.

iSquare

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 70,3 εκατ. έναντι € 43,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 63%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.365 χιλ. έναντι € 1.256 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.981 χιλ. έναντι € 946 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 1.301 χιλ. έναντι σε € 459 χιλ. πέρυσι.

iStorm

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 13,1 εκατ. έναντι € 11 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 19%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 335 χιλ. έναντι € 152 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5 χιλ. έναντι ζημιών € 247 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5 χιλ. έναντι ζημιών € 254 χιλ. το 2014.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 69,9 εκατ. έναντι € 64,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.792 χιλ. έναντι € 4.784 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.189 χιλ. έναντι € 2.188 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 569 χιλ. έναντι € 2.095 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Cardlink

Η κατά 85% θυγατρική «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 13,1 εκατ. έναντι € 9,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 35,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.293 χιλ. έναντι € 1.881 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1.363 χιλ. έναντι ζημιών € 1.097χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 917 χιλ. έναντι ζημιών € 882 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 81,2 εκατ. έναντι € 82,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση σημειώνοντας οριακή πτώση 1%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 6.959 χιλ. έναντι € 7.244 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6.011 χιλ. έναντι € 6.707 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.792 χιλ. έναντι € 5.373χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.

Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 7,4 εκατ. έναντι € 5,7 εκατ. πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σε € 5.423 χιλ. έναντι € 3.834 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.762 χιλ. έναντι ζημιών € 1.964 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 912 χιλ. έναντι ζημιών € 2.195 χιλ. πέρυσι.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2015 δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του προηγουμένου έτους καθώς η Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκε το 2014 με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013. Επιπλέον το 2014 υπήρξε επιβάρυνση ποσού € 2.563 χιλ. που αφορά σε τμηματική απομείωση της καθαρής αξίας αδειών, που κατέχει η εταιρεία μέσω θυγατρικών της για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.