Κύκλος εργασιών 2007: 44.756 εκατ. ευρώ
Κύκλος εργασιών 2008: 49.916 εκατ. ευρώ
Κέρδη 2007: 3.535 εκατ. ευρώ
Κέρδη 2008: 4.1718 εκατ. ευρώ