Τον Απόστολο Γεωργαντζή εξέλεξε ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο – εκτελεστικό μέλος το διοικητικό συμβούλιο της Quest Συμμετοχών ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Απόστολο Γεωργαντζή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest κατά τη συνεδρίαση στις 21 Δεκεμβρίου 2015 εξέλεξε ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος τον κ. Απόστολο Γεωργαντζή σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Παντελή Τζωρτζάκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού ,έλους, κ. Μιχαήλ Πάππαρη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήγει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του 2016.

Η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκριθεί από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν του ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.,Εκτελεστικό Mέλος

2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος

3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος

4. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

5. Νικόλαος – Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, Εκτελεστικό Mέλος

6. Μάρκος Μπιτσάκος του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος

7. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

8. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

9. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη, εξέλεξε ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας της.

Η εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Yeoryiantzis

Απόστολος Γεωργαντζή, CEO της Quest Συμμετοχών

Συνεπώς, η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα κάτωθι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικό Mέλη:

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος

3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την παραίτηση του κ. Μιχαήλ Πάππαρη εξέλεξε ως νέο Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους.

Κατόπιν του ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας έχει ως εξής: 1. Φαίδων Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Aνεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 3. Παντελής Τζωρτζάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος. Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής θα έχει διάρκεια ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.