Θετικά αναδείχθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του 9μήνου 2015 του Ομίλου Quest, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:

Πωλήσεις € 233,9 εκατ. έναντι € 220.4 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 6,1%.

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 16.221 χιλ. έναντι € 14.702 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Κέρδη προ φόρων € 3.191 χιλ. έναντι € 6.138 χιλ. πέρυσι.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 349 χιλ. έναντι € 4.106 χιλ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι:
α) τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 3.731 χιλ.
β) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 9.011 χιλ. στις πωλήσεις και κατά € 1.457 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):

Τα έσοδα ανήλθαν σε € 3.086 χιλ. έναντι € 2.906 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 744 χιλ. έναντι € 920 χιλ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 285 χιλ. έναντι ζημιών € 659 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 31 χιλ. έναντι ζημιών € 761 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Info Quest Technologies
– Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 74,3 εκατ. έναντι € 83,5 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 11%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.353 χιλ. έναντι € 1.382 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 447 χιλ. έναντι € 436 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 237 χιλ. έναντι € 42 χιλ. το 2014.
Quest on Line (you.gr)
– Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 6,5 εκατ. έναντι € 7 εκατ. το 2014 σημειώνοντας πτώση 7%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 634 χιλ. έναντι ζημιών € 478 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 683 χιλ. έναντι ζημιών € 584 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 683 χιλ. έναντι ζημιών € 584 χιλ. το 2014.

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 35 εκατ. έναντι € 26,7 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 31%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.032 χιλ. έναντι € 721 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 909 χιλ. έναντι € 447 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 616 χιλ. έναντι σε € 199 χιλ. πέρυσι.

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 8,1 εκατ. έναντι € 7,2 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 12,5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 185 χιλ. έναντι € 16 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 33 χιλ. έναντι ζημιών € 217 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 33 χιλ. έναντι ζημιών € 223 χιλ. το 2014.

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 50,7 εκατ. έναντι € 45,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 12%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.155 χιλ. έναντι € 3.766 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 956 χιλ. έναντι € 1.621 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 977 χιλ. έναντι € 1.477 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink

– Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
– Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 9 εκατ. έναντι € 7,2 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.457 χιλ. έναντι € 1.033 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 352 χιλ. έναντι ζημιών € 1.214 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 189 χιλ. έναντι ζημιών € 1.214 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 59 εκατ. έναντι € 60,3 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας πτώση 2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.751 χιλ. έναντι € 5.139 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3.736 χιλ. έναντι € 4.729 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2.134 χιλ. έναντι € 3.904 χιλ. το 2014.

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy

– Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
– Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
– Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 καθώς η Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκε το εννεάμηνο του 2014 με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.
– Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2015 με την αντίστοιχη περσινή περίοδο πριν και μετά την επίδραση του ν.4254: