Η έκτακτη Γ.Σ των μετοχών της Intertech ενέκρινε την ειδική άδεια για την πώληση και τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της KB Impuls Hellas.

INTERTECHΕγκρίθηκε στη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ η ειδική άδεια για τη συναφθείσα την 14/8/2015 πώληση και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας KB Impuls Hellas, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

 

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Συνέλευση κατόπιν σχετικής συζητήσεως και επισκοπήσεως των στοιχείων, έλαβε την ακόλουθη απόφαση, κατά παμψηφία (100%) του ως άνω εκπροσωπουμένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Θέμα: “Χορήγηση ειδικής άδειας για την συναφθείσα την 14/8/2015 πώληση και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας “KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.”

 

Στο άνω μόνο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες άπαντες οι άνω Μέτοχοι, παμψηφεί ενέκριναν και χορήγησαν ειδική άδεια για την συναφθείσα την 14/8/2015 πώληση και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας “KB IMPULS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ”, ήτοι 23.160 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,35 € εκάστη, προς την αγοράστρια εταιρεία “ΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, με αρ. ΓΕΜΗ 000234201000, που εδρεύει στην Παιανία Αττικής και ελέγχεται από τον κ. Δ. Κοντομηνά, κύριο μέτοχο της Εταιρείας και Πρόεδρο του ΔΣ αυτής, έναντι συνολικού τιμήματος 400.000,00 ευρώ, εκ των οποίων 50.000,00 ευρώ καταβλήθηκαν ήδη κατά την υπογραφή της εγκριθείσας σύμβασης και το υπόλοιπο πιστώθηκε και είναι καταβλητέο σε επτά (7) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις διαδοχικά, ποσού 50.000,00 ευρώ εκάστη, της πρώτης δόσης καταβλητέας την 15/11/2015 κ.ο.κ. Την εμπρόθεσμη και προσήκουσα αποπληρωμή του πιστωθέντος μέρους του τιμήματος εγγυήθηκε ο κ. Δημ. Κοντομηνάς.

 

Σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 09η Σεπτεμβρίου 2015, και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, στο Ελληνικό Αττικής (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος).

 

Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες 5.947.477 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 52,95% επί συνόλου 11.233.200 κοινών ονομαστικών μετοχών.