Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου για τον όμιλο, τη μητρική και τις θυγατρικές, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

LOGO_QUEST_HOL_GRΗ Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Εξαμήνου 2015, όπως “βγαίνουν” από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:
– Πωλήσεις € 161,8 εκατ. έναντι € 149 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 8,6%.

– Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 10.297 χιλ. έναντι € 9.421 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

– Κέρδη προ φόρων € 309 χιλ. έναντι € 5.415 χιλ. πέρυσι.

– Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές € 1.082 χιλ. έναντι κερδών € 4.240 χιλ. πέρυσι.

 

Σημειώνεται ότι:
α) τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με απομειώσεις ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων ύψους € 3.731 χιλ.
β) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 5.585 χιλ. στις πωλήσεις και κατά € 1.363 χιλ. στο EBITDA λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 2.334 χιλ. έναντι € 2.109 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 771 χιλ. έναντι € 1.026 χιλ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 440 χιλ. έναντι € 706 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν € 357 χιλ. έναντι € 615 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 56,4 εκατ. έναντι € 56,5 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 925 χιλ. έναντι € 1.147 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 336 χιλ. έναντι € 532 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 215 χιλ. έναντι € 277 χιλ. το 2014.

 

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 7%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 544 χιλ. έναντι ζημιών € 352 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 576 χιλ. έναντι ζημιών € 432 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 576 χιλ. έναντι ζημιών € 432 χιλ. το 2014.

 

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23,5 εκατ. έναντι € 19,1 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 23%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 632 χιλ. έναντι € 541 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 533 χιλ. έναντι € 420 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 365 χιλ. έναντι σε € 191 χιλ. πέρυσι.

 

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,1 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 57 χιλ. έναντι € 20 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι ζημιών € 145 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 86 χιλ. έναντι ζημιών € 151 χιλ. το 2014.

 

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 33,7 εκατ. έναντι € 32,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.494 χιλ. έναντι € 3.039 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 731 χιλ. έναντι € 2.501 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 397 χιλ. έναντι € 1.813 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:

 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.363 χιλ. έναντι € 268 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 239 χιλ. έναντι ζημιών € 844 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 142 χιλ. έναντι ζημιών € 239 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 39,9 εκατ. έναντι € 39 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2,3%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.390 χιλ. έναντι € 2.741 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2.395 χιλ. έναντι € 2.423 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.193 χιλ. έναντι € 2.223 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2015 δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 καθώς η Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκε το Α εξάμηνο του 2014 με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.