Η Intertech θα οδηγηθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου για την πώληση και τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής KB IMPULS.

INTERTECHΗ χορήγηση ειδικής άδειας για τη συναφθείσα πώλησης της 14ης Αυγούστου και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας KB Impuls Hellas θα είναι το θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα στις 9 Σεπτεμβρίου.

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στο Ελληνικό Αττικής, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Αφροδίτης 24 & Ριζούντος), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

 

“Χορήγηση ειδικής άδειας για την συναφθείσα την 14/8/2015 πώληση και μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας KB Impuls Hellas, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παράγραφος 2 και 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.”