Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2015 ανακοίνωσε η διοίκηση της ΔΕΗ όπου προκύπτει ότι τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά € 4,5 εκατ.

dehΤα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το α΄ τρίμηνο 2015 αυξήθηκαν κατά € 4,5 εκατ. (1,5%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 20,3%, έναντι 20,8% το α΄ τρίμηνο 2014.

 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων το α΄ τρίμηνο του 2015 έναντι του α΄ τριμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους € 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

 

Επιπλέον, στο ΕΒΙΤDA του α΄ τριμήνου 2014 περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποσού ύψους € 17,4 εκατ. ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο, τα προ φόρων κέρδη του α΄ τριμήνου 2014 ήταν αυξημένα κατά € 3,9 εκατ. που αντιστοιχούσαν στους αναλογούντες πιστωτικούς τόκους. Η τελευταία αυτή θετική επίπτωση αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2014 σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου.

 

Χωρίς τις προαναφερθείσες εφάπαξ επιπτώσεις, το EBITDA του α΄ τριμήνου 2014 διαμορφώνεται σε € 268,8 εκατ. και το περιθώριο EBITDA σε 18,1%, με αποτέλεσμα η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) το α΄ τρίμηνο του 2015 να ανέρχεται σε € 45,1 εκατ.
Σημειώνεται ότι οι συνολικές ελεγχόμενες δαπάνες (δαπάνη μισθοδοσίας και δαπάνες για εργολαβίες τρίτων και ανάλωση υλικών) μειώθηκαν κατά € 17,9 εκατ., συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

 

Έσοδα
-Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά € 59,7 εκατ. ή 4% και διαμορφώθηκε σε € 1.548,6 εκατ. έναντι € 1.488,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014. Στον κύκλο εργασιών περιλαμβάνεται ποσό € 10,9 εκατ. που αφορά στη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό, έναντι € 11,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014.
-Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αυξήθηκαν σε € 1.507,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 έναντι € 1.451,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 (αύξηση € 55,5 εκατ. ή 3,8%).

 

Αναλυτικότερα:

 

-Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 8,9% (1.242 GWh) το α΄ τρίμηνο του 2015, στις 15.122 GWh έναντι 13.880 GWh το α΄ τρίμηνο του 2014. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση αυξάνεται κατά 8,6% (1.178 GWh), αύξηση η οποία φαίνεται να οφείλεται κυρίως στις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014 καθώς και στην αύξηση της μεταποιητικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό, παρά τη μείωση κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ σε 97,4% από 98,1%, οδήγησε σε αύξηση κατά 8% (973 GWh) των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ. Η αύξηση του όγκου των εγχώριων πωλήσεων της ΔΕΗ προήλθε κατά κύριο λόγο από τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων στους πελάτες Χαμηλής Τάσης κατά 818 GWh, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), οι δικαιούχοι του οποίου αυξήθηκαν μεταξύ των δύο περιόδων κατά 7%. Οι πωλήσεις στους πελάτες Μέσης και Υψηλής Τάσης ήταν αυξημένες κατά 100 GWh και 55 GWh, αντίστοιχα.

 

-Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 61,4% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν 69,5%, μείωση η οποία οφείλεται στη μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 23,6% (1.443 GWh) και της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 41,1% (493 GWh) καθώς και του υπερδιπλασιασμού των εισαγωγών από τρίτους σε 2.549 GWh από 1.070 GWh. Η μεγάλη αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από Βαλκανικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης και της μη επιβάρυνσης της παραγωγής τους με κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2) σε σχέση με τα επίπεδα διαμόρφωσης της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) στην Ελληνική αγορά, καθώς και λόγω της αύξησης εισαγωγών από την Ιταλία με την οποία η διασύνδεση ήταν εκτός λειτουργίας το α΄ τρίμηνο του 2014.

 

Το μερίδιο κάλυψης της ζήτησης από τη ΔΕΗ θα ήταν ακόμα μικρότερο αν δεν είχαμε μια σημαντική αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 148,3% (ή 1.151 GWh), λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το α΄ τρίμηνο του 2015, καθώς και λόγω των αυξημένων εισαγωγών από τη ΔΕΗ κατά 327 GWh (ή 57%).

 


Λειτουργικές Δαπάνες

Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 55,2 εκατ. (4,7%), από € 1.179,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, σε € 1.234,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015. Σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες θετικές επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου ύψους € 23,2 εκατ. και από την ανάκτηση ποσού ύψους € 17,4 εκατ. ως κρατική ενίσχυση προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, οι λειτουργικές δαπάνες το α΄ τρίμηνο 2014 ανέρχονται σε € 1.220,1 εκατ. με συνέπεια η αύξηση στο α΄ τρίμηνο 2015 να περιορίζεται σε € 14,6 εκατ.

 

Ειδικότερα:
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
-Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, λιγνίτη τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά περίπου € 4,2 εκατ. (0,6%) σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αυξημένες δαπάνες για αγορές και εισαγωγές ενέργειας, ενώ οι δαπάνες υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου είναι μειωμένες.

 

Συγκεκριμένα:
– Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 14,5 εκατ. (9,2%), από € 157,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 σε € 142,8 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 25,2% και 13,3% αντίστοιχα, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 83 GWh.
– Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 39,5 εκατ. (38,7%), από € 102 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 σε € 62,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015, λόγω της μικρότερης κατά 493 GWh (ή 41,1%) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο από 1.199 GWh το α΄ τρίμηνο 2014 σε 706 GWh το α΄ τρίμηνο 2015. Σε ό,τι αφορά την τιμή του φυσικού αερίου το α΄ τρίμηνο του 2015, αυτή δεν εμφανίζει κάμψη ακόμα, δεδομένου ότι παραμένει η επίδραση και από τις υψηλές τιμές πετρελαίου του γ΄ τριμήνου 2014, καθώς και από την ανατίμηση του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Μείωση των τιμών του φυσικού αερίου αναμένεται στο β΄ τρίμηνο του 2015, εφόσον βέβαια δεν ενισχυθεί έτι περαιτέρω το δολάριο.

 

– Η δαπάνη για λιγνίτη τρίτων μειώθηκε κατά € 8 εκατ. και διαμορφώθηκε σε € 11,3 εκατ.
– Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο αυξήθηκε κατά 14,2% ή € 47 εκατ., από € 330,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 σε € 377,3 εκατ. Πιο συγκεκριμένα – και σε ό,τι αφορά το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – η δαπάνη για αγορές ενέργειας ανήλθε σε € 352,3 εκατ. έναντι € 299,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, αύξηση κατά 17,6% ή € 52,7 εκατ., η οποία οφείλεται στις αυξημένες αγορές ενέργειας κατά 1.366 GWh, που κυρίως προήλθαν από εισαγωγές τρίτων.

 

Στις δαπάνες για αγορές ενέργειας περιλαμβάνεται πρόβλεψη ύψους € 24,5 εκατ. για δαπάνες για Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος, με βάση την πρόταση της ΡΑΕ, η οποία δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί. Η αντίστοιχη πραγματική δαπάνη για το α΄ τρίμηνο του 2014 ανήλθε σε € 43,4 εκατ.
– Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας της ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 40 εκατ., αυξημένη κατά € 13,8 εκατ. (52,7%), ως συνέπεια της αύξησης του όγκου των εισαγωγών κατά 327 GWh (901 GWh το α΄ τρίμηνο 2015 έναντι 574 GWh το α΄ τρίμηνο 2014).
– Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπής CO2 ανήλθε σε € 55 εκατ., αυξημένη κατά € 5,4 εκατ. σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπής CO2. Αντίθετα, ο όγκος των εκπομπών CO2 για το α΄ τρίμηνο 2015 σημείωσε μείωση κατά 22,4% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2014 και διαμορφώθηκε σε 8,1 εκατ. τόννους, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

 

Δαπάνες Μισθοδοσίας
– Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού, ανήλθε σε € 11,9 εκατ. (4,8%), από

 

€ 248,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 σε € 236,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015.
Ειδικότερα, η συνολική μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 6,6 εκατ. σε € 227,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 έναντι € 234,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 543 εργαζόμενους σε 18.506 την 31.3.2015 από 19.049 την 31.3.2014.

 

Προβλέψεις
-Οι συνολικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά διαμορφώθηκαν σε € 192,2 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 έναντι € 147,9 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, αύξηση κατά € 44,3 εκατ. (30%).
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά € 29 εκατ., κυρίως λόγω των αυξημένων προβλέψεων για πελάτες Χαμηλής Τάσης κατά € 20 εκατ. περίπου.

 

Συμπερασματικά,
Το α΄ τρίμηνο του 2015, το 43,8% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων, CO2 και αγορών ενέργειας, έναντι 44,7% το α΄ τρίμηνο 2014. Σημειώνεται ότι, οι δαπάνες για αγορές ενέργειας το α΄ τρίμηνο του 2015 απορρόφησαν το 26,9% των εσόδων έναντι 24% το α΄ τρίμηνο του 2014. Όσον αφορά την εξέλιξη των προβλέψεων, αυτές απορρόφησαν το 12,4% των συνολικών εσόδων από 9,9% πέρυσι. Το ποσοστό που απορρόφησε η μισθοδοσία μειώθηκε σε 13,9% έναντι 15,3%.

 

Λοιπά Οικονομικά Στοιχεία
-Οι αποσβέσεις το α΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε € 184,3 εκατ. έναντι € 147,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, αυξημένες κατά € 37 εκατ. Η αύξηση των αποσβέσεων οφείλεται κυρίως στην αποτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οίκο, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2014 και οδήγησε σε καθαρή αύξηση της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, η οποία και ενσωματώθηκε στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2014.
-Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες διατηρήθηκαν σταθερές σε € 51,1 εκατ. έναντι € 51,7 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014 παρά την αύξηση του χρέους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση του μέσου κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού σε 4,8% στο α΄ τρίμηνο του 2015 από 5,1% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2014, λόγω της αποπληρωμής υψηλότερου κόστους δανεισμού στις Ελληνικές Τράπεζες με μέρος από το προϊόν της έκδοσης διεθνών ομολογιών, καθώς επίσης και στο νέο δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με χαμηλότερο επιτόκιο, αλλά και στα χαμηλότερα επιτόκια Euribor.
-Τα κέρδη προ φόρων το α΄ τρίμηνο 2015 ανήλθαν σε € 77,2 εκατ. έναντι € 109,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014.
-Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 55,7 εκατ. έναντι € 81,3 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014.

 

Επενδύσεις και καθαρό χρέος
-Οι επενδύσεις το α΄ τρίμηνο 2015 διαμορφώθηκαν σε € 98,4 εκατ. έναντι € 90,1 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2014, αυξημένες κατά € 8,3 εκατ., ενώ, ως ποσοστό των συνολικών εσόδων ανήλθαν σε 6,4% από 6,1%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 10,9 εκατ. και € 11,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2015 και το α΄ τρίμηνο 2014 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα δικτύων, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 5,7% και 5,3%, αντίστοιχα.

 

Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το α΄ τρίμηνο 2015 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του α΄ τριμήνου 2014) :
– Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 20,8 εκατ. (€ 12,8 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Συμβατικής Παραγωγής & ΑΠΕ: € 15,9 εκατ. (€ 22,5 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 18,6 εκατ. (€ 8,1 εκατ.)
– Επενδύσεις σε έργα Δικτύων: € 41 εκατ. (€ 45,6 εκατ.)

 

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.965,5 εκατ., αυξημένο κατά € 352,5 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2014 (€ 4.613 εκατ.). ενώ σε σχέση με την 31.12.2014 (4.991,9 εκατ. ) ήταν μειωμένο κατά € 26,4 εκατ.