Λειτουργική κερδοφορία στα € 10,8 εκατ. με περιθώριο 21,8% για τη hellas online, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2015 και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

hellas_on_line_691943700Η hellas online ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ Τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2015 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Διονύσης Γρηγοράτος δήλωσε: «Η hellas online εξακολουθεί να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της ευρυζωνικής αγοράς. Από κοινού με τη Vodafone οδηγούμε τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών εισάγοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας.

 

Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη διαδικασία ενοποίησης των δύο εταιρειών η οποία απαιτεί, χρόνο, πολλή και οργανωμένη δουλειά, καθώς και σταθερά βήματα, ώστε να επιφέρει στο έπακρο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών μας μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην Ελλάδα».

 

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά έσοδα για το α’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα € 49,7 εκ. από € 54,7 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, μειωμένα κατά 9,1%. Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 10,8 εκ., από € 13,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συνοψίζοντας, η μεταβολή αυτή είναι συνέπεια κυρίως της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία έχει μερικώς αντισταθμιστεί από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 11,4 εκ. από € 11,6 εκ. το α’ τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση € 0,2 εκ., ή 1,4%.

Στο α’ τρίμηνο του 2015, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 3,4 εκ. (εκροή) έναντι €1,0 εκ. (εισροή) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Ο καθαρός δανεισμός του α’ τριμήνου του 2015 διαμορφώθηκε σε € 191,6 εκ., αυξημένος κατά € 35,3 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων μέσω νέας σύμβασης ανοικτού δανείου, διετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €250 εκ. με την Vodafone Investments Luxembourg SARL (εταιρία του Vodafone Group). Από το ποσό αυτό η Εταιρία, τον Δεκέμβριο του 2014, χρησιμοποίησε ποσό €211 για την αποπληρωμή των τραπεζικών της υποχρεώσεων αλλά και την αποπληρωμή προμηθευτών. Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2015 ο Όμιλος προχώρησε σε αποπληρωμή δανεισμού ποσού €11 εκ.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν στα € (2,6) εκ. ζημία, έναντι € (1,3) εκ. ζημία το α’ τρίμηνο 2014.

 

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του α’ τριμήνου του 2015 ανήλθε σε 561.228 πελάτες, αύξηση 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 27,5%. Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθε πρώτη στις νέες συνδέσεις LLU αποσπώντας το 56%.

 

Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν στα € 8,3 εκ., αυξημένες κατά 5,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.300 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 386 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

Στις 31 Μαρτίου 2015 ολοκληρώθηκε η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Vodafone–Παναφον ΑΕΕΤ για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου Μετοχών της hellas online.

Στις 14 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Vodafone–Παναφον ΑΕΕΤ για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών μετοχών της hellas online και όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της την 28η Μαΐου 2015.