Αύξηση στα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών του ομίλου Quest παρουσιάστηκε για το α’ τρίμηνο 2015. Οι πωλήσεις έφτασαν τα € 82,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15,9%.

LOGO_QUEST_HOL_GRΗ Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ Τριμήνου 2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου:
– Πωλήσεις € 82,3 εκατ. έναντι € 71 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 15,9%.

– Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 4.451 χιλ. έναντι € 2.428 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

– Κέρδη προ φόρων € 1.080 χιλ. έναντι € 167 χιλ. πέρυσι.

– Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 425 χιλ. έναντι € 907 χιλ. πέρυσι.

 

Σημειώνεται ότι:
α) τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά € 2,8 εκατ. στις πωλήσεις, € 902 χιλ. στο EBITDA και € 139 χιλ. στα κέρδη προ φόρων κατά το 2015 έναντι του 2014, λόγω της εξαγοράς της Cardlink τον Ιανουάριο του 2015.
β) τα οικονομικά αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής περιόδου, είχαν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. ως αποτέλεσμα του ψηφισθέντος νόμου στις 30 Μαρτίου 2014, που μείωσε σημαντικά τα έσοδα και τα κέρδη της Quest Energy.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 752 χιλ. έναντι € 802 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 48 χιλ. έναντι κερδών € 178 χιλ. το 2014. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 242 χιλ. έναντι € 55 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 286 χιλ. έναντι € 100 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 

Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 29,5 εκατ. έναντι € 26,2 εκατ. το 2014 σημειώνοντας αύξηση 12,6%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 492 χιλ. έναντι € 519 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 184 χιλ. έναντι € 169 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 98 χιλ. έναντι € 33 χιλ. το 2014.

 

Quest on Line (you.gr)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 2 εκατ. το 2014. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 336 χιλ. έναντι € 173 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 352 χιλ. έναντι € 210 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 352 χιλ. έναντι € 210 χιλ. το 2014.

 

iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 10,9 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 260 χιλ. έναντι € 400 χιλ. το 2014, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 225 χιλ. έναντι € 330 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 145 χιλ. έναντι σε € 214 χιλ. πέρυσι.

 

iStorm
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. έναντι € 2,6 εκατ. το 2014. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 46 χιλ. έναντι € 5 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 31 χιλ. έναντι € 94 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 31 χιλ. έναντι € 100 χιλ. το 2014.

 

Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 18,7 εκατ. έναντι € 15,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 19%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 577 χιλ. έναντι € 1.311 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 264 χιλ. έναντι € 999 χιλ. το 2014 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 131 χιλ. έναντι € 1.365 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Cardlink
Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. έναντι € 2,3 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 902 χιλ. έναντι € 236 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 139 χιλ. έναντι ζημιών € 504 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 128 χιλ. έναντι ζημιών € 504 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 19,4 εκατ. έναντι € 18 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 8%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.641 χιλ. έναντι € 772 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 907 χιλ. έναντι € 646 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 699 χιλ. έναντι € 662 χιλ. το 2014.

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):

Όμιλος Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α τριμήνου 2015 δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 καθώς η Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου) επιβαρύνθηκε το Α τρίμηνο 2014 με το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάσει των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.