Ακόμη ένα τρίμηνο με ισχυρά έσοδα για τον όμιλο ΟΤΕ. Ανακοινώθηκαν σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του ΟΤΕ για το Α’ τρίμηνο του 2015  με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

ote1-thumb-largeΟ ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2015, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Η χρονιά ξεκίνησε καταγράφοντας ένα ακόμα τρίμηνο ισχυρών επιδόσεων στην Ελλάδα, με τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας να αυξάνονται σε ετήσια βάση και την πτώση στην κινητή να περιορίζεται. Στη Ρουμανία και την Αλβανία, οι επιδόσεις μας συνέχισαν να επηρεάζονται από τη μείωση των τελών τερματισμού. Συνολικά, η τάση σταθεροποίησης των εσόδων μας συνεχίζεται, χάρη και στην αυξημένη ανταπόκριση των πελατών μας στις νέες υπηρεσίες που προσφέρουμε για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους.»

 

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Ο έλεγχος του κόστους, η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία και οι ταμειακές ροές, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε δυναμικά σε δίκτυα και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική μας ευρωστία. Αναμένουμε αυτές οι τάσεις να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.»

 

Προοπτικές
Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι το 2015, θα συνεχίσει τη σταθεροποίηση των επιδόσεών του στην Ελλάδα, και στη σταθερή και στην κινητή τηλεφωνία. Η σταθεροποίηση αυτή βασίζεται στη συνεχή επέκταση των νέων υπηρεσιών, στη σταθεροποίηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, αλλά και στην ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης, υπό την αίρεση βελτιούμενων συνθηκών στο οικονομικό περιβάλλον. Ο έντονος ανταγωνισμός και η μείωση των τελών τερματισμού θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις επιδόσεις σε Ρουμανία και Αλβανία.

 

Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη συγκράτηση του κόστους συνεχίζουν να αποδίδουν, ενώ η εταιρεία θα αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των λειτουργικών της εξόδων. Στόχος του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των υποδομών Ελλάδας και Ρουμανίας στα ίδια επίπεδα με το 2014, με τις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το 2015 να εκτιμώνται σε περίπου €500 εκατ., εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος. Λόγω των χαμηλότερων πληρωμών για τόκους και της ορθής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, o OTE αναμένει ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές του θα ξεπεράσουν τα €500 εκατ. και το 2015.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο βελτιωμένες τάσεις στον κύκλο εργασιών σημειώνοντας μείωση 2,4% στα συνολικά έσοδα. Εξαιρουμένης της επίδρασης των πρόσφατων μειώσεων στα τέλη τερματισμού, κυρίως στη Ρουμανία από την 1η Απριλίου 2014, τα έσοδα του Ομίλου θα είχαν αυξηθεί σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.

 

Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από επτά χρόνια μείωσης, τα έσοδα στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας σημείωσαν αύξηση, καταδεικνύοντας την επιτυχημένη μεταστροφή της σταθερής τηλεφωνίας. Οι συνεχείς προσπάθειες για ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη και των προϊόντων και υπηρεσιών αποδίδουν καρπούς. Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα της COSMOTE παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, αποτέλεσμα των υψηλότερων εσόδων από συσκευές, ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 4,9%, τάση παρόμοια με τα προηγούμενα τρίμηνα. Στη Ρουμανία, τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία μειώθηκαν κατά 5,1% το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από χονδρική που οφείλεται στην περυσινή μείωση των τελών τερματισμού.

 

Τα έσοδα στην κινητή τηλεφωνία Ρουμανίας που μειώθηκαν κατά 12,7%, θα είχαν αυξηθεί, εξαιρουμένης της επίδρασης των σημαντικών μειώσεων των τελών τερματισμού που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του 2014. Παρομοίως, στην Αλβανία, τα έσοδα της AMC μειώθηκαν κατά 16,4%, ενώ θα είχαν αυξηθεί χωρίς την επίδραση της μείωσης των τελών τερματισμού. Τέλος, τα λοιπά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €118,7 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 13,9%, κυρίως λόγω των εσόδων από το έργο που ανέλαβε ο Όμιλος για την επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις αγροτικές περιοχές.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και κόστη αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €630,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3,0 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο. Τα λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένου του κόστους προσωπικού, διαμορφώθηκαν σε €456,7 εκατ., μειωμένα κατά 2,0% στο τρίμηνο, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους διασύνδεσης και περιαγωγής στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

 

Το Α’ τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €326,0 εκατ. σημειώνοντας μείωση 2,2%, ενώ το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 34,7%, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Η επίδοση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της δυνατής επίδοσης της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 17,3% στο τρίμηνο, σε €39,6 εκατ., λόγω μείωσης στον δανεισμό.

 

Υπολογισμός προσαρμοσμένης καθαρής κερδοφορίας:

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €53,9 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, μειωμένα κατά 6,3% σε σχέση με πέρυσι, κυρίως λόγω της χαμηλότερης κερδοφορίας EBITDA. Σύμφωνα με επανεκτίμηση του φόρου εισοδήματος για το 2014, μετά από διευκρινίσεις που εκδόθηκαν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, στο Α’ τρίμηνο του 2015 περιλήφθηκε φορολογική επιβάρυνση €9 εκατ.

 

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε €228,2 εκατ. (ή €159,8 εκατ. εξαιρουμένων των πληρωμών για άδειες φάσματος), αποτέλεσμα των ενισχυμένων επενδύσεων στα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία, σε συνδυασμό με τη μερική πληρωμή €53,9 εκατ. για την πρόσφατη απόκτηση φάσματος 4G στην Ελλάδα και την πληρωμή €14,5 εκατ. για την απόκτηση φάσματος στην Αλβανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €46,0 εκατ. και €48,6 εκατ. αντίστοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας, οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €133,1 εκατ., εκ των οποίων €68,4 εκατ. αφορούν σε πληρωμές για άδειες φάσματος (€53,9 εκατ. στην Ελλάδα και €14,5 εκατ. στην Αλβανία).

 

Το Α’ τρίμηνο του 2015, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €212,8 εκατ., αυξημένες κατά 96,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014, λόγω των χαμηλότερων πληρωμών κεφαλαίου κίνησης, φόρων και τόκων.

 

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των εισπραχθέντων τόκων και εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης, αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) ανήλθαν στα €53 εκατ., σημαντικά βελτιωμένες σε σχέση με τις αρνητικές ταμειακές ροές των €12,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €1,1 δισ. στις 31 Μαρτίου 2015, μειωμένος κατά 28,3% σε σχέση με τις 31 Μαρτίου του 2014, που αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το προσαρμοσμένο ετήσιο ΕΒΙTDA του Ομίλου.

 

Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:

 

1. ΕΛΛΑΔΑ

Το Α’ τρίμηνο του 2015, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) έχασε 12.000 γραμμές. Η σταθερή τηλεφωνία του ΟΤΕ στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή απώλεια 27.000 γραμμών πρόσβασης έναντι 44.000 γραμμών το Α’ τρίμηνο του 2014 και 22.000 γραμμών το Δ’ τρίμηνο του 2014. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός διαμορφώθηκαν σε 15.000 σε σχέση με 35.000 το Α’ τρίμηνο του 2014 και 28.000 το Δ’ τρίμηνο του 2014.

 

Το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 27.000 νέους συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 46% περίπου των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς, φθάνοντας συνολικά τους 1.394.000 πελάτες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, είχαν προσελκύσει πάνω από 107.000 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ενεργοποίηση νέων αστικών κέντρων και την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών, με στόχο να διατηρήσει και να ενισχύσει την πελατειακή του βάση και το μέσο έσοδο ανά πελάτη. Η ζήτηση για VDSL αυξάνεται σταθερά στις περιοχές όπου παρέχεται η υπηρεσία. Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα προγράμματα VDSL και η σταθερή προσπάθεια βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη, είναι το όχημα για την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς του ΟΤΕ στις καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις.

 

Επιπλέον, και το Α’ τρίμηνο του 2015, ο ΟΤΕ συνέχισε να καταγράφει ικανοποιητική αύξηση πελατών στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2015, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 367.000, με την προσέλκυση 13.000 νέων πελατών στο τρίμηνο. Η απόκτηση των δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης για τρία χρόνια των αθλητικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου UEFA Champions League και UEFA Europa League αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδρομητές OTE TV στο δεύτερο μισό του 2015.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα βελτιώνονται σταθερά από τις αρχές του 2013, και μετά από αρκετά χρόνια πτώσης, το Α’ τρίμηνο του 2015 αυξήθηκαν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Τα έσοδα λιανικής σταθερής έμειναν αμετάβλητα στο τρίμηνο, ενώ η πτώση στα έσοδα χονδρικής αντισταθμίστηκε για ακόμα μία φορά από υψηλότερα έσοδα ICT.

 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,8 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2015, αμετάβλητα σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 3,1% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, παρά το επιπρόσθετο κόστος των €3 εκατ. από την ενσωμάτωση των υπαλλήλων της OTE Plus και της Voicenet στον ΟΤΕ, από αυτό το τρίμηνο.

ωΤο περιθώριο EBITDA, κοντά στο 40%, βελτιώθηκε περαιτέρω στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, καταγράφοντας αύξηση 120 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2014.