Η hellas online ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το  2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Εκεί διαφαίνεται η λειτουργική κερδοφορία στα € 54,1 εκατ. με περιθώριο 25,3%.

hellas_on_line_691943700Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 4ου τριμήνου 2014 και τις πρόσφατες εξελίξεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Διονύσης Γρηγοράτος δήλωσε: «Η hellas online εξακολουθεί να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να παρουσιάζει ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, παρά τον έντονο ανταγωνισμό της ευρυζωνικής αγοράς.
Από κοινού με τη Vodafone οδηγούμε τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών εισάγοντας καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας. Επιπρόσθετα, συνεχίζουμε τη διαδικασία ενοποίησης των δύο εταιρειών η οποία απαιτεί, χρόνο, πολλή και οργανωμένη δουλειά, καθώς και σταθερά βήματα, ώστε να επιφέρει στο έπακρο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνδρομητών μας μέσα από ένα από τα πιο ανεπτυγμένα δίκτυα στην Ελλάδα».

 

Oικονομικά αποτελέσματα
Τα συνολικά έσοδα για το δωδεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα € 213,7 εκ. από € 227,4 εκ. το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2013, μειωμένα κατά 6%. Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται τόσο στη μείωση του μέσου εσόδου ανά πελάτη στις υπηρεσίες λιανικής και εταιρικών πελατών, απόρροια του έντονου ανταγωνισμού τιμών που επικρατεί στην αγορά, όσο και στη μείωση των τελών τερματισμού στα σταθερά δίκτυα. Εξαιρουμένης της μείωσης στα τέλη τερματισμού η μείωση στα έσοδα ήταν 3,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα € 54,1 εκ., από € 68,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Συνοψίζοντας, η μεταβολή αυτή είναι συνέπεια κυρίως της μείωσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, η οποία δεν συνδυάζεται με αντίστοιχη πτώση του μέσου κόστους ανά συνδρομητή.

Τα κόστη των αποσβέσεων ανήλθαν σε € 47,1 εκ. από € 54,6 εκ. το δωδεκάμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μείωση € 7,5 εκ., ή 13,7%.

 

Στο 12μηνο του 2014, οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα € 34,4 εκ. (εκροή) έναντι €9,7 εκ. (εισροή) την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών οφείλεται κυρίως σε αποπληρωμές προμηθευτών. Συγκεκριμένα, το υπόλοιπο των προμηθευτών διαμορφώθηκε στα € 26,1 εκ. μειωμένο κατά € 46,9 εκ. σε σχέση με το κλείσιμο του 2013.

Ο καθαρός δανεισμός του δωδεκαμήνου του 2014 διαμορφώθηκε σε € 188,1 εκ., αυξημένος κατά € 30,8 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις 15 Δεκεμβρίου 2014 ο Όμιλος προχώρησε σε αναχρηματοδότηση των δανειακών του υποχρεώσεων μέσω νέας σύμβασης ανοικτού δανείου, διετούς διάρκειας, συνολικού ύψους €250 εκ. με την Vodafone Investments Luxembourg SARL (εταιρία του Vodafone Group). Από το ποσό αυτό η Εταιρία, τον Δεκέμβριο του 2014, χρησιμοποίησε ποσό €211 για την αποπληρωμή των τραπεζικών της υποχρεώσεων αλλά και την αποπληρωμή προμηθευτών.

Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας για το δωδεκάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € (3,6) εκ. ζημία, έναντι € 1,9 εκ. κέρδη το δωδεκάμηνο 2013.

 

Στοιχεία Συνδρομητικής Βάσης

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του δωδεκαμήνου του 2014 ανήλθε σε 549.161 πελάτες, αύξηση 5,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό δωδεκάμηνο και το εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς στο 27,2%. Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η hellas online στο δ’ τρίμηνο του 2014 ανήλθε πρώτη στις νέες συνδέσεις LLU αποσπώντας το 49,2%, ενώ συνολικά για το δωδεκάμηνο του 2014 το μερίδιο αγοράς σε νέες συνδέσεις LLU ανήλθε σε 28,1%.

 


Επενδύσεις

Οι επενδύσεις της εταιρείας το δωδεκάμηνο του 2014 ανήλθαν στα € 34 εκ., μειωμένες κατά 7,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το επενδυτικό πλάνο επικεντρώθηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οπτικού δικτύου, τη βελτιστοποίηση των τεχνολογικών συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της διασύνδεσης με το εξωτερικό και της συνολικής χωρητικότητας, καθώς και των υπηρεσιών hol cloud.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της hellas online εκτείνεται σε πάνω από 5.300 χιλιόμετρα πανελλαδικά, παρέχοντας πρόσβαση σε 75% των γραμμών του ΟΤΕ με 384 συνεγκαταστάσεις σε κόμβους του ΟΤΕ.

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

Στις 27 Φεβρουαρίου 2015 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το πληροφοριακό Δελτίο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης που η Vodafone Ελλάδας υπέβαλε, την 4η Δεκεμβρίου 2014, προς τους μετόχους της hellas online. Την ίδια ημερομηνία, η Vodafone–Παναφον ΑΕΕΤ, υπέβαλε σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κοινοποίησε στη hellas online.