Ισχυρή βελτίωση της κερδοφορίας για τέταρτη συνεχή χρονιά παρουσιάζει η “Πλαίσιο”. Τα κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους είναι υψηλότερα κατά 15% και 13% αντίστοιχα, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5,2% συνολικά.

plaisio_boxΗ “Πλαίσιο” ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

-Καθαρά κέρδη μεγαλύτερα από € 16 εκατ. και κέρδη ανά μετοχή 73 ευρωλεπτά, αυξημένα κατά 12,9%.
-Μεγέθυνση των κερδών προ φόρων στα € 22,3 εκ., υψηλότερα κατά 14,5%, που αντιστοιχούν στο 7,5% του κύκλου εργασιών.
-Αυξημένες πωλήσεις κατά 5,2% στο σύνολο του έτους, με βελτιωμένο περιθώριο μικτού κέρδους που προσεγγίζει το 25%.
-Λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ενισχυμένη κατά 9,9%, στα € 25,8 εκ. με ταυτόχρονη περαιτέρω βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατά 36 μονάδες βάσης στο 8,7%.
-Θετικές ταμειακές ροές κατά € 2,3 εκ. παρά τη σημαντική αύξηση των καταβληθέντων φόρων και τη συνεχιζόμενη αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.
-Υποχώρηση του συνολικού δανεισμού κατά € 4,3 εκ. σε κάτω των € 10 εκ και παράλληλα διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων σε επίπεδα πλέον των € 45 εκ.
-Εντυπωσιακή συρρίκνωση κατά 25% του δείκτη δανειακής μόχλευσης (Ξένα / Ίδια Κεφάλαια) στο 0,60 από 0,80 στο τέλος του 2013.

 

image002Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Για μια ακόμα χρονιά το ΠΛΑΙΣΙΟ πέτυχε ουσιαστική μεγέθυνση στα βασικά οικονομικά του μεγέθη. Η κερδοφορία πριν τη φορολογία ξεπέρασε τα € 22 εκ. περίπου 15% υψηλότερη έναντι του 2013. Βελτίωση σημειώθηκε σε όλες τις κατηγορίες περιθωρίων απόδοσης, παρά την αυξημένη (αλλά στρατηγικά στοχευμένη) διαφημιστική δαπάνη που ναι μεν επιβάρυνε τα έξοδα, επέφερε όμως σημαντική αύξηση των πωλήσεων προϊόντων που παραδοσιακά συνδυάζουν ανταγωνιστικές τιμές με υψηλότερη κερδοφορία.
Η εξαιρετική ρευστότητα που διατηρούμε και η οποία διευρύνεται συνεχώς λόγω των πολλαπλών χρήσεων με σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία και θετικές καθαρές ταμειακές ροές, σε συνδυασμό με τη σχετικά περιορισμένη ανάγκη για επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, των εξαιρετικά περιορισμένων δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου, αλλά και της ιδιαίτερα χαμηλής επενδυτικής απόδοσης από την εκμετάλλευση των εν λόγω διαθεσίμων, οδηγεί τη Διοίκηση στην απόφαση να προτείνει στην επερχόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την επιστροφή μέρους των ταμειακών διαθεσίμων της ΠΛΑΙΣΙΟ, ύψους € 11 εκ. περίπου ή 50 λεπτών ανά μετοχή.»

 

Ορόσημα της χρονιάς είναι τρία:
-Η θέση του Turbo-X ως το Νο1 brand σε πωλήσεις tablet στην Ελλάδα, ξεπερνώντας τεράστιους πολυεθνικούς παίκτες στο πιο ελκυστικό τεχνολογικό προϊόν σήμερα
-Η πολύ σημαντική ανάπτυξη του Turbo-X στην κατηγορία των τηλεοράσεων
-Η ραγδαία ανάπτυξη του Turbo-X στην κατηγορία των έξυπνων τηλεφώνων
Επίσης σημαντική είναι η απόδοση του Πλαισίου στα σχολικά προϊόντα, όπου πετύχαμε να φέρουμε μέσα στα καταστήματά μας 240.000 οικογένειες και παράλληλα εξίσου σημαντικές ήταν οι εμπορικές συγκυρίες του Mundial και του Digea, που έδωσαν μεγάλη ώθηση στην προώθηση τηλεοράσεων.»