Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 72,57% του μετοχικού κεφαλαίου.


megaro_ote_220Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης συζητήθηκαν και λήφθηκαν κατά πλειοψηφία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΓΣ του ΟΤΕ ενέκρινε:


• Την τροποποίηση και ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, Μιχάλη Τσαμάζ, για 3,5 επιπλέον χρόνια, έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 2018.
• Τη σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH) για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2015 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών».
• Την τροποποίηση/συμπλήρωση της απόφασης της 61ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/6/2013 προκειμένου η δέσμευση/διάθεση ποσού εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ, ICT4Growth, να ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης και έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.