Η Quest Συμμετοχών A.E. ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.


LOGO_QUEST_HOL_GR– Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 220,4 εκατ. έναντι € 209,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 5,1%.
– Τα Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 14.702 χιλ. έναντι € 8.853 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
– Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 6.138 χιλ. έναντι € 4.212 χιλ. πέρυσι.
– Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 4.106 χιλ. έναντι € 582 χιλ. πέρυσι.


Σημειώνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της κλειόμενης περιόδου, έχουν επιβαρυνθεί με ποσό ύψους € 1.496 χιλ. σε εφαρμογή του ψηφισθέντος στις 30 Μαρτίου 2014 νόμου, ο οποίος προέβλεπε αναδρομικό εκπτωτικό τιμολόγιο επί της παραχθείσας ενέργειας του προηγούμενου έτους (2013) στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς του Ομίλου και με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων ύψους € 2.377 χιλ..


Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του Ομίλου ανέρχονται σε € 12,5 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. στο τέλος της χρήσης του 2013.


Οικονομικά Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):
Τα έσοδα ανήλθαν σε € 2.906 χιλ. έναντι € 2.553 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 920 χιλ. έναντι € 378 χιλ. το 2013. Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 659 χιλ. έναντι € 109 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 761 χιλ. έναντι € 560 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 1.130 χιλ. προερχόμενο από τμηματικές απομειώσεις αξίας συμμετοχών και επενδύσεων.


Οικονομικά Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών :


ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 83,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. το 2013 σημειώνοντας αύξηση 14,2%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.382 χιλ. έναντι € 1.404 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 436 χιλ. έναντι € 759 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 42 χιλ. έναντι € 525 χιλ. το 2013.


iSquare
(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο)
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 26,7 εκατ. έναντι € 33,4 εκατ. το 2013 σημειώνοντας μείωση 20%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 721 χιλ. έναντι € 1.017 χιλ. το 2013, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 447 χιλ. έναντι € 855 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 199 χιλ. έναντι € 613 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα του εννεάμηνου της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 99 χιλ. που αφορά τμηματική διαγραφή αξίας συμμετοχής.


Όμιλος UniSystems
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 45,3 εκατ. έναντι € 47,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης . Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.766 χιλ. έναντι € 2.471 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1.621 χιλ. έναντι € 1.653 χιλ. το 2013 και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.477 χιλ. έναντι € 1.217 χιλ. το 2013. Τα αποτελέσματα της εταιρείας την κρινόμενη περίοδο, επιβαρύνθηκαν με ποσό ύψους € 1.148 χιλ σχετικό με τμηματικές απομειώσεις αξίας περιουσιακών στοιχείων.


ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 60,3 εκατ. έναντι € 53,8 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 12,1%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5.139 χιλ. έναντι € 2.302 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4.729 χιλ. έναντι € 2.067 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 3.904 χιλ. έναντι € 1.061 χιλ. το 2013.


ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ):
Quest Energy
Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.
Η εταιρία λειτουργεί 5 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 18,2 MW.
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3.263 χιλ. έναντι € 1.677 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 880 χιλ. έναντι ζημιών € 71 χιλ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη € 747 χιλ. έναντι ζημιών € 413 χιλ. το 2013.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2014, για τον όμιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου), επιβαρύνθηκαν κατά το ποσό των € 2.038 χιλ. στις πωλήσεις και € 1.496 χιλ. στα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων, λόγω της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων βάση των διατάξεων του ν.4254/07.04.2014, που αφορούν εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας ενέργειας της περιόδου 1.1.2013 έως και 31.12.2013.