Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε από την Παρασκευή 6 Ιουνίου, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το νομοσχέδιο για τα ανοικτά δεδομένα.


open data dayΤο σχέδιο νομοθετικής παρέμβασης μπορεί κανείς να το βρει εδώ: http://www.opengov.gr/ minreform/?p=1506. Τιτλοφορείται «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών, εγγράφων και δεδομένων του δημόσιου τομέα, την τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου του Ν. 3448/2006 και την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».


Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων που προσφέρονται ανοικτά από τους δημόσιους φορείς αφ’ ενός ενισχύεται η διαφάνεια και η συμμετοχή, και αφ’ ετέρου δημιουργούνται ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων «έξυπνων» εφαρμογών που στηρίζονται στα δημόσια διαθέσιμα σύνολα δεδομένων. Είναι αυτονόητο ότι η ανοικτή διάθεση των δεδομένων του δημοσίου τομέα γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και απαρέγκλιτη τήρηση των σχετικών θεσμικών εγγυήσεων.


Βασικά σημεία της νομοθετικής παρέμβασης είναι:
• Η νομοθέτηση της αρχής της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης των δεδομένων/πληροφοριών που κατέχει ο δημόσιος τομέας (opendata by default) που σημαίνει ότι τυχόν εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανοικτής διάθεσης επιτρέπονται μόνον στις περιπτώσεις που επιτρέπει ο νόμος και πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά από τον δημόσιο φορέα.
• Η διάθεση δεδομένων του δημοσίου τομέα σε δικτυακό τόπο, και μάλιστα σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, με ανοιχτά πρότυπα. Τα δεδομένα αυτά επιδέχονται επεξεργασίας και επομένως παρέχουν ασφαλές έδαφος για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.


Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Όπως είχαμε δεσμευτεί θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νομοθετικής παρέμβασης για την κατοχύρωση της αρχής των εξ ορισμού δημόσιων ανοικτών δεδομένων. Τα ανοικτά δεδομένα είναι βασικός πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανοικτή διακυβέρνηση καθώς και της διεθνούς συνεργασίας του Open Government Partnership (OGP). Μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο διαφάνειας και να ενισχύσουν σημαντικά την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας».


Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στην παρούσα διαβούλευση και να διατυπώσει τις απόψεις, τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις ιδέες του, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες και θα αξιολογηθούν για την τελική διαμόρφωση των διατάξεων πριν την εισαγωγή του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.


Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 20η Ιουνίου 2014.