Σταθερά είναι τα έσοδα του ΟΤΕ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω των υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.


OTE logo 2013Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:


 

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2014

Α’τρίμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

963,7

966,2

-0,3%

EBITDA

331,2

341,8

-3,1%

Περιθώριο EBITDA %

34,4%

35,4%

-1μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

333,4

343,6

-3,0%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

34,6%

35,6%

-1μον

Καθαρά Κέρδη

55,8

166,7

-66,5%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1149

0,3401

-66,2%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

107,4

238,7

-55,0%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

120,9

91,1

+32,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

(13,5)

147,6

-109,1%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

1.361,3

1.398,2

-2,6%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.583,7

2.736,6

-42,1%


* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Ταμειακές ροές εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος


Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Α’ Τρίμηνο 2013)


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Το έτος ξεκίνησε με ένα αποδοτικό πρώτο τρίμηνο, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις από την αρχή του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του Ομίλου παρέμειναν σταθερά, ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία. Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, με τη συγκριτική επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού να έχει ελαχιστοποιηθεί, συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, ενώ στη Ρουμανία, η μείωση των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τις εξαιρετικές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, ως αποτέλεσμα του περυσινού προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων καθώς και των συνεχών μέτρων που λαμβάνουμε για τη μείωση του κόστους. Η πτώση στις ελεύθερες ταμειακές ροές στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της έκτακτης πληρωμής φόρων, θα αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα, και δεν θα επηρεάσει τις εκτιμήσεις μας για ολόκληρη τη χρονιά.»


Ο κ. Τσαμάζ προσέθεσε: «Εντείνουμε τις επενδύσεις σε δίκτυα και περιεχόμενο, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις αγορές μας, με στόχο να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε την εμπειρία του πελάτη και να ενδυναμώσουμε την ηγετική μας θέση. Επενδύουμε επίσης στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ώστε να παραμένουμε σταθερά στην πρώτη γραμμή σε τεχνογνωσία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τα έσοδα και την κερδοφορία μας και το 2014.»


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
 

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2014

Α’τρίμηνο 2013

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

371,3

389,1

-4,6%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

156,7

145,5

+7,7%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

294,7

313,3

-5,9%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

118,2

108,2

+9,2%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

19,5

18,2

+7,1%

Λοιπά

104,2

94,4

+10,4%

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

(100,9)

(102,5)

-1,6%

ΣΥΝΟΛΟ

963,7

966,2

-0,3%

Λοιπά έσοδα

10,2

8,6

+18,6%


Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η HellasSat περιλαμβάνεται στο Α’ Τρίμηνο 2013)


O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ παρέμεινε σταθερός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά το αντίξοο μακροοικονομικό, ανταγωνιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Hellas Sat το Α’ τρίμηνο του 2013 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% το τρίμηνο.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο, επηρεάστηκαν από το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 55.000 συνδρομητές μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014, ενώ ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά με την προσέλκυση σχεδόν 23.000 νέων πελατών το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.


Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας σημείωσε αύξηση 5% στο τρίμηνο, και το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε 38,8% καταγράφοντας άνοδο 350 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013. Η επίδοση αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρόσφατου Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης, του συνεχιζόμενου αυστηρού ελέγχου στα λειτουργικά έξοδα και της κεφαλαιοποίησης στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου, και επιτεύχθηκε παρά την αύξηση στις προβλέψεις.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% το Α’ τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σημαντικά βελτιωμένη τάση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).


Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,9% το Α’ τρίμηνο του 2014, καθώς η ελαχιστοποίηση της επίδρασης από τη μείωση των τελών τερματισμού αντισταθμίστηκε μερικώς από τις δύσκολες οικον