Σταθερά είναι τα έσοδα του ΟΤΕ για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λόγω των υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας.


OTE logo 2013Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:


 

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2014

Α’τρίμηνο 2013

+/- %

Κύκλος Εργασιών

963,7

966,2

-0,3%

EBITDA

331,2

341,8

-3,1%

Περιθώριο EBITDA %

34,4%

35,4%

-1μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

333,4

343,6

-3,0%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

34,6%

35,6%

-1μον

Καθαρά Κέρδη

55,8

166,7

-66,5%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,1149

0,3401

-66,2%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

107,4

238,7

-55,0%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

120,9

91,1

+32,7%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

(13,5)

147,6

-109,1%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

1.361,3

1.398,2

-2,6%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.583,7

2.736,6

-42,1%


* Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
** Ταμειακές ροές εξαιρουμένων των διακοπεισών δραστηριοτήτων, των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και/ή των πληρωμών για άδειες φάσματος


Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η Hellas Sat περιλαμβάνεται στο Α’ Τρίμηνο 2013)


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2014, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Το έτος ξεκίνησε με ένα αποδοτικό πρώτο τρίμηνο, συνεχίζοντας τις θετικές επιδόσεις από την αρχή του προηγούμενου έτους. Τα έσοδα του Ομίλου παρέμειναν σταθερά, ως αποτέλεσμα των υψηλών επιδόσεων στη σταθερή τηλεφωνία. Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, με τη συγκριτική επίδραση από τη μείωση των τελών τερματισμού να έχει ελαχιστοποιηθεί, συνεχίζει να αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό, ενώ στη Ρουμανία, η μείωση των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε θετικά από τις εξαιρετικές επιδόσεις της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, ως αποτέλεσμα του περυσινού προγράμματος εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων καθώς και των συνεχών μέτρων που λαμβάνουμε για τη μείωση του κόστους. Η πτώση στις ελεύθερες ταμειακές ροές στο τρίμηνο, κυρίως λόγω της έκτακτης πληρωμής φόρων, θα αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα, και δεν θα επηρεάσει τις εκτιμήσεις μας για ολόκληρη τη χρονιά.»


Ο κ. Τσαμάζ προσέθεσε: «Εντείνουμε τις επενδύσεις σε δίκτυα και περιεχόμενο, αναπτύσσοντας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές στις αγορές μας, με στόχο να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε την εμπειρία του πελάτη και να ενδυναμώσουμε την ηγετική μας θέση. Επενδύουμε επίσης στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ώστε να παραμένουμε σταθερά στην πρώτη γραμμή σε τεχνογνωσία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα στηρίξουν τα έσοδα και την κερδοφορία μας και το 2014.»


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ


ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
 

(Εκατ. € )

Α’τρίμηνο 2014

Α’τρίμηνο 2013

+/- %

Σταθερή Τηλεφωνία, Ελλάδα

371,3

389,1

-4,6%

Σταθερή Τηλεφωνία, Ρουμανία

156,7

145,5

+7,7%

Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα

294,7

313,3

-5,9%

Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία

118,2

108,2

+9,2%

Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία

19,5

18,2

+7,1%

Λοιπά

104,2

94,4

+10,4%

Ενδοομιλικές απαλοιφές (Κινητή & Όμιλος)

(100,9)

(102,5)

-1,6%

ΣΥΝΟΛΟ

963,7

966,2

-0,3%

Λοιπά έσοδα

10,2

8,6

+18,6%


Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες – αλλά η HellasSat περιλαμβάνεται στο Α’ Τρίμηνο 2013)


O κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ παρέμεινε σταθερός για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά το αντίξοο μακροοικονομικό, ανταγωνιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Hellas Sat το Α’ τρίμηνο του 2013 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1% το τρίμηνο.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο, επηρεάστηκαν από το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 55.000 συνδρομητές μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014, ενώ ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά με την προσέλκυση σχεδόν 23.000 νέων πελατών το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.


Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας σημείωσε αύξηση 5% στο τρίμηνο, και το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε 38,8% καταγράφοντας άνοδο 350 μονάδων βάσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013. Η επίδοση αυτή είναι κυρίως αποτέλεσμα της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρόσφατου Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης, του συνεχιζόμενου αυστηρού ελέγχου στα λειτουργικά έξοδα και της κεφαλαιοποίησης στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου, και επιτεύχθηκε παρά την αύξηση στις προβλέψεις.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% το Α’ τρίμηνο του 2014, παρουσιάζοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σημαντικά βελτιωμένη τάση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των ισχυρών εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT).


Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 5,9% το Α’ τρίμηνο του 2014, καθώς η ελαχιστοποίηση της επίδρασης από τη μείωση των τελών τερματισμού αντισταθμίστηκε μερικώς από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τον αυξημένο ανταγωνισμό.


Τα έσοδα της COSMOTE Ρουμανίας σημείωσαν σημαντική αύξηση για ακόμη ένα τρίμηνο (Α’ τρίμηνο 2014: +9,2%) ως αποτέλεσμα της διάθεσης νέων προγραμμάτων συμβολαίου αλλά και της αναβολής των μειώσεων στα τέλη τερματισμού κινητής. Στην Αλβανία, η AMC διπλασίασε την αύξηση των εσόδων σε 7,1% (από +3,6% το Δ’ τρίμηνο του 2013) και κατέγραψε αύξηση 18,6%, σε απόλυτα νούμερα, στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA και άνοδο 350 μονάδων βάσης στο περιθώριο (35,9% το Α’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με 32,4% το Α’ τρίμηνο του 2013).


Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €640,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013. Αυτό είναι αποτέλεσμα, κυρίως, των αυξημένων τελών διασύνδεσης, σε συνέχεια του ισχυρού κύκλου εργασιών της OTEGLOBE. Ως αποτέλεσμα του πρόσφατου Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 27,5% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 15,9% σε επίπεδο Ομίλου σε σχέση με το A’ τρίμηνο του 2013.


Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε €333,4 εκατ., μειωμένη κατά 3%. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Hellas Sat το Α’ τρίμηνο του 2013, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε μειωθεί λιγότερο από 2%.


Το Α’ τρίμηνο του 2014 ο Όμιλος κατέγραψε καθαρά κέρδη €55,8 εκατ. Εξαιρουμένων των έκτακτων επιδράσεων (κυρίως του έκτακτου μετά φόρων κεφαλαιακού κέρδους της τάξεως των €65,7 εκατ. από την πώληση της Hellas Sat και της θετικής επίδρασης ύψους €50 εκατ. από την επαναμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογικής θέσης της εταιρείας το Α΄ τρίμηνο του 2013) τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη θα είχαν αυξηθεί κατά 9,5% το Α’ τρίμηνο του 2014.


Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε €123,4 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €38,5 εκατ., €27,1 εκατ. και €56,6 εκατ. αντίστοιχα.


Το Α’ τρίμηνο του 2014, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €107,4 εκατ., σε σχέση με €238,7 εκατ. το ίδιο τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα έκτακτης πληρωμής φόρου €50 εκατ. που αφορά στη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, πληρωμών φόρου εισοδήματος €20 εκατ. από τη COSMOTE και της δυσμενούς συγκυρίας για απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης.


Λόγω των αυξημένων επενδύσεων σε υποδομές στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, το Α’ τρίμηνο του 2014 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης και με τις άδειες φάσματος) διαμορφώθηκαν στα €-13,5 εκατ.


Στη διάρκεια του τριμήνου ο ΟΤΕ είχε εκροές €58,6 εκατ. για αγορά ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ΟΤΕ των στελεχών του Ομίλου.


Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €1,6 δισ. στο τέλος Μαρτίου του 2014, μειωμένος κατά €1,2 δισ. ή κατά 42,1% σε σχέση με το τέλος Μαρτίου του 2013. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 1,1 φορές το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου το 2013. Στις 31 Μαρτίου 2014, ο Όμιλος κατείχε €17 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.


1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Α’ τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 9.000 γραμμών, σημειώνοντας για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο περιορισμένες απώλειες (Δ’ τρίμηνο 2013: -6.000, Γ’ τρίμηνο 2013: -42.000, Β’ τρίμηνο 2013: -35.000, Α’ τρίμηνο 2013: -26.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 44.000 γραμμές λιανικής, σε σχέση με 49.000 το Δ’ τρίμηνο του 2013 και 56.000 το Α’ τρίμηνο του 2013. Στο τρίμηνο, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός ανήλθαν σε 35.000 σε σχέση με 43.000 το Δ’ τρίμηνο του 2013, αποτέλεσμα ενός ακόμη τριμήνου έντονου ανταγωνισμού. .


Το Α’ τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 14.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, φθάνοντας συνολικά τους 1.275.000 συνδρομητές. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 55.000 συνδρομητές μέχρι το τέλος του τριμήνου, αυξάνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία από τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 που διατέθηκε εμπορικά. Ο ΟΤΕ συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την εγκατάσταση υπαίθριων καμπινών για να μπορέσει να παρέχει σε ακόμη περισσότερους πελάτες πρόσβαση σε VDSL, ενώ καταγράφει σημαντική αύξηση πελατών στις περιοχές όπου διατίθεται η υπηρεσία.


Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε για ένα ακόμη τρίμηνο στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Μαρτίου 2014, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 279.000, καταγράφοντας 23.000 νέους πελάτες στο τρίμηνο. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο του στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, διαθέτοντας πλούσιο περιεχόμενο στις πιο ανταγωνιστικές τιμές.


ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 4,6% το τρίμηνο, σημειώνοντας περαιτέρω σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και την ενίσχυση των πιέσεων από τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα μέσω συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Ο ΟΤΕ κατάφερε να σταθεροποιήσει το δείκτη ARPU και να συγκρατήσει τη μείωση στα έσοδα από υπηρεσίες, μέσω της περαιτέρω διείσδυσης των υπηρεσιών τηλεόρασης και ευρυζωνικότητας και της καλύτερης ποιότητας των υπηρεσιών.


Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €227,5 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας μείωση 10,2% σε σχέση με τα €253,2 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2013. Η μείωση αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 27,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 22,3% των συνολικών εσόδων το Α’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας σημαντική μείωση από 29,4% το Α’ τρίμηνο του 2013, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2013. Στη μείωση των Λειτουργικών Εξόδων συνέβαλε και η κεφαλαιοποίηση μη-ακυρωτέων συμβολαίων τηλεοπτικού περιεχομένου μακροχρόνιας διάρκειας. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά, σε 38,8%, σημειώνοντας αύξηση 3,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, παρά την έκτακτη αύξηση στις προβλέψεις.


2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Το Α’ τρίμηνο του 2014, η Romtelecom κατέγραψε, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, σημαντική αύξηση στα έσοδα ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης της κίνησης χονδρικής και των σημαντικών εσόδων από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στην αγορά οικιακών πελατών διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με τις τάσεις του 2013, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης και Internet συνέχισαν να αντισταθμίζουν εν μέρει την πτώση στα έσοδα από υπηρεσίες φωνής.


Ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες φωνής μειώθηκαν κατά 15% το τρίμηνο, τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης σημείωσαν αύξηση 7%. Σε σχέση με το τέλος του Α’ τριμήνου του 2013, ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων της Romtelecom είχε αυξηθεί κατά 2,7% στις 31 Μαρτίου 2014, λόγω προσέλκυσης νέων πελατών. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων επί του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της Romtelecom διαμορφώθηκε σε 56,2%. Με λίγο υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης (61,6%), οι συνδρομητές τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013. Οι επιδόσεις αυτές καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της Romtelecom να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν υπηρεσίες τηλεόρασης της Romtelecom.


Το Α’ τρίμηνο του 2014, τα έσοδα της Romtelecom από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 33% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, με τη διεθνή κίνηση (εισερχόμενη και εξερχόμενη) να αυξάνεται κατά 32%.


Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, ανήλθαν σε €127,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2014, σημειώνοντας αύξηση 16,4% σε σχέση με €109,7 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2013, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για έργα πληροφορικής, της αυξημένης κίνησης διασύνδεσης και μιας αύξησης στους φόρους για τις υποδομές που επιβλήθηκε από τη Ρουμανική κυβέρνηση από την αρχή του έτους. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 10,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013, αποτέλεσμα εν μέρει της κεφαλαιοποίησης δαπανών προσωπικού. Το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε σε 24,6%, μειωμένο κατά 2,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013.


Η λειτουργική ενοποίηση των δραστηριοτήτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, με στόχο την αξιοποίηση των θετικών στοιχείων και των δύο εταιρειών, προχωράει με βάση το πλάνο. Ήδη έχουν τοποθετηθεί στελέχη με διττές αρμοδιότητες σε ανώτατες και ανώτερες θέσεις ευθύνης στις περισσότερες λειτουργίες.


3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Κύκλος εργασιών

(€ εκατ)

Α’τρίμηνο 2014

Α’τρίμηνο 2013

+/- %

Ελλάδα

294,7

313,3

-5,9%

Ρουμανία

118,2

108,2

+9,2%

Αλβανία

19,5

18,2

+7,1%

Ενδοομιλικές Απαλοιφές

(3,8)

(4,3)

-11,6%

Σύνολο

(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

428,6

435,4

-1,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA*

Ελλάδα

105,6

121,1

-12,8%

Ρουμανία

26,7

24,3

+9,9%

Αλβανία

7,0

5,9

+18,6%

Ενδοομιλικές Απαλοιφές

0,1

(0,9)

-111,1%

Σύνολο*

(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

139,4

150,4

-7,3%

Κόστος προγράμματος εθελούσιας εξόδου & αναδιοργάνωσης

(1,5)

0,0

EBITDA

(Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

137,9

150,4

-8,3%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %*

Ελλάδα

35,8%

38,7%

-2,9μον

Ρουμανία

22,6%

22,5%

+0,1μον

Αλβανία

35,9%

32,4%

+3,5μον

Σύνολο*

32,5%

34,5%

-2μον

Περιθώριο EBITDA

32,2%

34,5%

-2,3μον


Εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης
Σημείωση: Όλα τα ποσά είναι προσαρμοσμένα να αποτυπώνουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (οι δραστηριότητες στη Βουλγαρία έχουν αντιμετωπισθεί ως διακοπείσες δραστηριότητες)


Στις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 15,5 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος COSMOTE πέτυχε να διατηρήσει τη θέση του στις αγορές που δραστηριοποιείται κατά το τρίμηνο.


Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
Στο τέλος του A’ τριμήνου του 2014, η πελατειακή βάση της COSMOTE στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,4 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού των πολλαπλών συνδέσεων καρτοκινητής.


Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 7,6% το Α’ τρίμηνο του 2014 αποτελεί τη μικρότερη μείωση εσόδων των τελευταίων τριμήνων. Τα τέλη τερματισμού στη κινητή τηλεφωνία συνέχισαν να μειώνονται (Από τη 1η Ιανουαρίου 2014, τα τέλη τερματισμού μειώθηκαν σε 1,189 σεντ/λεπτό από 1,269 σεντ/λεπτό τον Ιανουάριο του 2013), αλλά με σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό και με μικρότερη επίδραση στα έσοδα σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.


Στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προασπίζεται και να αναπτύσσει την πελατειακή της βάση, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η COSMOTE επενδύει σημαντικά στο δίκτυό της, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει κορυφαία εμπειρία δικτύου τόσο από πλευράς κάλυψης και ταχύτητας διακίνησης δεδομένων, όσο και σε επίπεδο ποιότητας φωνής. Το Α’ τρίμηνο του 2014, η COSMOTE συνέχισε την επέκταση του δικτύου 4G, που παρέχει πλέον σχεδόν 60% πληθυσμιακή κάλυψη και επιτάχυνε τη διάθεση υπηρεσιών φωνής υψηλής ευκρίνειας σε κλήσεις εντός δικτύου, προσφέροντας στους πελάτες απόλυτα καθαρό ήχο με σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα φωνητικής κλήσης.


Η σταθερά υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του τριμήνου, αυξημένη κατά 92% το Α’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013. Η ζήτηση ενισχύθηκε και από τις αυξημένες πωλήσεις smartphones που αποτελούν το 57% των συνολικών πωλήσεων συσκευών.


Το Α’ τρίμηνο του 2014 ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 1,3% σε 291,1 λεπτά, ενώ την ίδια περίοδο ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €11,4 μειωμένος κατά 5,7% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, κυρίως ως αποτέλεσμα της μειωμένης καταναλωτικής δραστηριότητας και των πιέσεων του ανταγωνισμού.


Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
Το Α’ τρίμηνο του 2014, η πελατειακή βάση της COSMOTE Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 26,6% του συνόλου. Οι εταιρικοί πελάτες της COSMOTE ενισχύθηκαν κατά 26,5% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την Romtelecom στον τομέα Business to Business (B2B).


Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 5,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, λόγω υψηλότερων εσόδων από data και υπηρεσίες SMS. Η κερδοφορία EBITDA της COSMOTE Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 9,9% σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2013, ενώ το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA διαμορφώθηκε στο 22,6%, αποτέλεσμα σημαντικών λειτουργικών βελτιώσεων.


Το Α’ τρίμηνο του 2014, ο δείκτης μικτού ARPU αυξήθηκε κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω του αυξημένου ARPU από εισερχόμενη κίνηση.


Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
Στο τέλος του Α’ τριμήνου του 2014, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 2,1 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 8,8% σε σχέση με το Μάρτιο του 2013. Η AMC κατέγραψε αύξηση 24% στα έσοδα από δεδομένα το Α’ τρίμηνο του 2014 σε σχέση με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, χάρη στο άρτιο δίκτυό της, που καλύπτει το 96,5% του πληθυσμού.


Συγκριτικά με το Α’ τρίμηνο του 2013, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,1%, με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 8% παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό.


Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC διαμορφώθηκε στο 35,9% το Α’ τρίμηνο του 2014, αυξημένο κατά 350 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης βελτιστοποίησης της δομής κόστους.


4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Το πρώτο τρίμηνο του 2014, ο ΟΤΕ απέκτησε 4.526.651 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή €11,6 ανά μετοχή, αποκλειστικά στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ΟΤΕ των στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ. Ως αποτέλεσμα, στις 31 Μαρτίου 2014, ο ΟΤΕ κατείχε 5.724.610 ίδιες μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,17% του μετοχικού του κεφαλαίου.


Ο ΟΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ AAE-1
Στις 6 Φεβρουαρίου, 2014, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του, μέσω της θυγατρικής του OTEGLOBE, στην κατασκευή του νέου υποθαλάσσιου διεθνούς καλωδίου υπέρ-υψηλών ταχυτήτων Asia Africa Europe – 1 (AAE-1). Το υποθαλάσσιο καλώδιο AAE-1, έκτασης περίπου 25.000 χλμ αναμένεται να λειτουργήσει το 2016 και θα διασυνδέει το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα μία από τις τρεις βασικές πύλες εισόδου στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία και τη Γαλλία.


5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ PLC
Στις 8 Απριλίου 2014 η OTE PLC προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού των €364,7 εκατ. του Ομολόγου το οποίο έληγε την ίδια ημέρα, καθώς και των δεδουλευμένων τόκων.


ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΤΕ
Στις 30 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 67,97% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στη Συνέλευση εγκρίθηκε η τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, και χορηγήθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το Άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης/συμβάσεων χορήγησης άδειας χρήσης σήματος μεταξύ των συνδεδεμένων με την OTE Α.Ε. εταιρειών Romtelecom και COSMOTE Ρουμανίας (Δικαιοδόχοι) και της Deutsche Telekom AG (Δικαιοπάροχος).


6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Για το υπόλοιπο του 2014, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους λόγω των διαδοχικών μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις αρχές του 2013, την αύξηση της διείσδυσης νέων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και τέλος τη σταθεροποίηση του δείκτη ARPU στη κινητή τηλεφωνία. Αντίθετα, οι μειώσεις των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία θα επηρεάσουν τα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας και τη κερδοφορία EBITDA στη χώρα. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους, και η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη μείωση κόστους από τα πρόσφατα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης. Οι ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας αναμένεται να ανακάμψουν στα επόμενα τρίμηνα, μετά τους έκτακτους και συγκυριακούς παράγοντες που επηρέασαν τις επιδόσεις του Α’ Τριμήνου 2014. Διαθέτοντας εύρωστα οικονομικά μεγέθη, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών προοπτικών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, την ικανοποίηση του πελάτη και τη δημιουργία μελλοντικών πηγών εσόδων.