Παρά τη μείωση κύκλου εργασιών στα €41 εκατ. από €48,5 εκατ. το 2013, ο όμιλος Space Hellas εμφάνισε κέρδη προ φόρων €689 χιλ., αυξημένα έναντι 2012.


space_hellasΑυξημένα παρουσιάστηκαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 2013 φτάνοντας σε €689 χιλ. έναντι €456 χιλ. το 2012, παρότι ο ενοποιημένος τζίρος παρουσίασε μείωση και ανήλθε στα €41 εκατ. το 2013 έναντι €48,5 εκατ. το 2012.


Η μείωση του τζίρου μεταφέρθηκε τόσο στα μικτά κέρδη, τα οποία μειώθηκαν σε €13,3 εκατ. το 2013 έναντι €14,5 εκατ. το 2012, όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε μείωση και έκλεισε σε €4 εκατ. το 2013 έναντι €4,6 εκατ. το 2012.


Η βελτίωση του EBITDA ως ποσοστό επί του τζίρου (9,8% το 2013 έναντι 9,5% το 2012), σε συνδυασμό με την μείωση του λειτουργικού κόστους, απορρόφησαν τις συνέπειες της μείωσης του κύκλου εργασιών και οδήγησαν στην αύξηση των κερδών προ φόρων. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζονται μειωμένα και ανέρχονται σε €31 χιλ. το 2013, έναντι €318 χιλ. το 2012, συνεπεία της αυξημένης φορολογικής επιβάρυνσης.


Παράλληλα, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαίτερα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα €11,3 εκατ. το 2013 έναντι €14,5 εκατ. το 2012. Συνολικά ο τραπεζικός δανεισμός, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, μειώθηκε από €22,7 εκατ. το 2012 σε €20 εκατ. το 2013.


Οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές και ανήλθαν σε €267 χιλ., ενώ οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες αποτύπωσαν την μείωση των δανείων και ανήλθαν σε ενοποιημένη βάση σε €-2,7 εκατ.


Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα €38,7 εκατ. το 2013 έναντι €47,5 εκατ. το 2012, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε €3,5 εκατ. το 2013 έναντι €4,4 εκατ. το 2012. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2013 ανήλθαν σε €161 χιλ. έναντι €387 χιλ. το 2012 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2013 ανήλθαν σε ζημίες €359 χιλ. έναντι κερδών €207 χιλ. το 2012.


Ως γενική εκτίμηση, για το 2014 ο όμιλος προβλέπει βελτίωση των μεγεθών του σε ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο τζίρου, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών