Ισχυρές ταμειακές ροές (€734 εκατ. το 2013) και καθαρός δανεισμός μειωμένος στο μισό (€1,5 δισ.) και αύξηση στα έσοδα το Δ’ τρίμηνο για τον Όμιλο ΟΤΕ.


OTE logo 2013Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και δωδεκάμηνο του 2013, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Αναλυτικά, τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου ΟΤΕ διαμορφώθηκαν ως εξής:


 

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο 2013

Δ’τρίμηνο 2012

+/- %

Δωδεκάμηνο 2013

Δωδεκάμηνο 2012

+/- %

Κύκλος Εργασιών

1.045,5

1.044,6

+0,1%

4.054,1

4.330,3

-6,4%

EBITDA

120,7

229,4

-47,4%

1.177,9

1.392,9

-15,4%

Περιθώριο EBITDA %

11,5%

22,0%

-10,5μον

29,1%

32,2%

-3,1μον

Προσαρμοσμένο EBITDA*

381,4

352,4

+8,2%

1.456,3

1.515,9

-3,9%

Προσαρμοσμένο Περιθώριο EBITDA %

36,5%

33,7%

+2,8μον

35,9%

35,0%

+0,9μον

Καθαρά Κέρδη

(188,7)

(57,7)

287,8

440,2

-34,6%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

(0,3849)

(0,1177)

0,5873

0,8981

-34,6%

Προσαρμοσμένες Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες**

503,1

425,9

+18,1%

1.205,3

1.171,4

+2,9%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία**

150,1

158,4

-5,2%

471,2

447,8

+5,2%

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες ταμειακές ροές**

353,0

267,5

+32,0%

734,1

723,6

+1,5%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

1.460,8

1.171,5

+24,7%

1.460,8

1.171,5

+24,7%

Καθαρός Δανεισμός (Προσαρμοσμένος)

1.495,6

2.879,3

-48,1%

1.495,6

2.879,3

-48,1%


Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Δ’ τριμήνου και έτους 2013, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, σημείωσε: «Το 2013 ήταν μια χρονιά σημαντικών επιτευγμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ. Χάρη στης επιδόσεις μας μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε. Μέσα στη χρονιά που πέρασε περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι του ΟΤΕ αποδέχτηκαν τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, διαμορφώνοντας έτσι το συνολικό αριθμό αποχωρήσεων στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και Ρουμανίας σε 8.000 από το τέλος του 2009. Αυτό συνεισέφερε αποφασιστικά στη μείωση του κόστους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Μέσω των ισχυρών ταμειακών ροών και την επιτυχημένη πώληση δραστηριοτήτων, δημιουργήσαμε μια εύρωστη εταιρεία και συνεχίσαμε να επενδύουμε στην εξέλιξη των δραστηριοτήτων μας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα.


Ο κ. Τσαμάζ προσέθεσε: «Το 2013 ήταν επίσης μια χρονιά κατά την οποία βελτιώσαμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις. Από τρίμηνο σε τρίμηνο ο Όμιλος κατέγραφε μικρότερη μείωση εσόδων, καταλήγοντας σε θετικό πρόσημο το Δ’ τρίμηνο, όπου σημειώσαμε αύξηση πωλήσεων για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια. Ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προσπαθειών για έλεγχο του κόστους, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίμηνο, αλλά και σε επίπεδο έτους. Κυρίως, όμως, την περασμένη χρονιά αναβαθμίσαμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και επενδύσαμε σε λύσεις που θα εξασφαλίσουν μία άριστη εμπειρία για τον πελάτη σε όλες τις δραστηριότητές μας. Το 2014 θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να διασφαλίσουμε όσα έχουμε επιτύχει, να συνεχίσουμε να καινοτομούμε σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε και να ενισχύσουμε την κερδοφορία του Ομίλου.»


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ
Μετά από σχεδόν 5 χρόνια πτώσης (από το Δ’ τρίμηνο του 2008), ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ σημείωσε ετήσια αύξηση για το τελευταίο τρίμηνο του 2013, σε ένα μακροοικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον που παραμένει αντίξοο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ. Εξαιρουμένης της επίδρασης των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Δ’ τρίμηνο του 2012 (αποενοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2013), τα έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2% το τρίμηνο.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, οι καθαρές νέες ευρυζωνικές συνδέσεις του ΟΤΕ κατά το τρίμηνο, επηρεάστηκαν από το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και τις επιθετικές προσφορές του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες VDSL του ΟΤΕ, που διατέθηκαν εμπορικά στα τέλη του 2012, είχαν προσελκύσει σχεδόν 43.500 συνδρομητές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013, ενώ ο συνολικός αριθμός συνδρομητών τηλεόρασης συνέχισε να αυξάνεται σημαντικά με την προσέλκυση 38.000 νέων πελατών το τρίμηνο, ως αποτέλεσμα του εμπλουτισμού του περιεχομένου.


Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας αυξήθηκε κατά 40,8% το τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 14,9% σε ετήσια βάση, με το περιθώριο να διαμορφώνεται το 2013 στο 36,5% (άνοδος 750 μονάδων βάσης σε σχέση με το περασμένο έτος), ως αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αυστηρού ελέγχου στα λειτουργικά έξοδα, που πλέον περιλαμβάνει και κεφαλαιοποίηση στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου.


Στη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,8% το Δ’ τρίμηνο του 2013, παρουσιάζοντας μια σημαντικά βελτιωμένη τάση, σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής και από μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT). Αποτέλεσμα ήταν η συγκράτηση της μείωσης των εσόδων της RomTelecom, το 2013, που περιορίστηκε στο 1,6%. Ως αποτέλεσμα των επιπλέον μειώσεων στα κόστη και της κεφαλαιοποίησης στα κόστη τηλεοπτικού περιεχομένου, η RomTelecom σημείωσε σημαντική ανάκαμψη στη λειτουργική κερδοφορία EBITDA κατά το τρίμηνο.


Στην κινητή τηλεφωνία Ελλάδας, η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες της Cosmote, κατά το τρίμηνο, οφείλεται στο δύσκολο οικονομικό κλίμα και τον αυξημένο ανταγωνισμό, που επηρέασαν και τη λειτουργική κερδοφορία EBITDA.


Τα έσοδα από υπηρεσίες της Cosmote Ρουμανίας, σημείωσαν αύξηση το Δ’ τρίμηνο του 2013 μετά από 6 διαδοχικά τρίμηνα πτώσης, ενώ η AMC κατέγραψε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες μετά από μία μακρά πτωτική περίοδο του κύκλου εργασιών.


Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €678 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013, μειωμένα κατά 2,8%, από €697,7 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας μείωση 7,2% το δωδεκάμηνο του 2013 σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στα μέτρα μείωσης κόστους που εφαρμόζει ο Όμιλος ΟΤΕ τα τελευταία χρόνια. Το Δ’ τρίμηνο του 2013, το κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 19,4% στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας και κατά 9,8% σε επίπεδο Ομίλου σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω των προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης.


Στο τρίμηνο, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε €381,4 εκατ, αυξημένη κατά 8,2%, το υψηλότερο ποσοστό αύξησης από το Α’ τρίμηνο του 2007. Εξαιρουμένων των μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής και της συνεισφοράς της Hellas Sat το Δ’ τρίμηνο του 2012, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA θα είχε αυξηθεί περισσότερο από 11%.


Έχοντας καταφέρει για μια ακόμα φορά να μειώσει δραστικά το κόστος, ο Όμιλος πέτυχε το Δ’ τρίμηνο του 2013 περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA της τάξης του 36,5%, από 33,7% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης κερδοφορίας EBITDA για το έτος αυξήθηκε κατά 90 μονάδες βάσης, από 35% σε 35,9%.


Το Δ’ τρίμηνο του 2013 ο Όμιλος κατέγραψε καθαρή ζημία €188,7 εκατ. Εξαιρουμένων των έκτακτων επιβαρύνσεων που ανήλθαν σε €242,9 εκατ. (επιβάρυνση προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης μετά φόρων: €188,8 εκατ., φορολογική επιβάρυνση από κεφαλαιοποίηση των αφορολόγητων αποθεματικών: €49,7 εκατ., κόστη αναδιοργάνωσης μετά φόρων: €4,4 εκατ.) τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη θα είχαν αυξηθεί κατά 33,2% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.


Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2013 ανήλθαν σε €153,1 εκατ., καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναπτύσσει τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και σταθερής τηλεφωνίας στη Ρουμανία. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τη σταθερή τηλεφωνία Ρουμανίας και τις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €80,1 εκατ., €31,1 εκατ. και €31,8 εκατ. αντίστοιχα.


Το Δ’ τρίμηνο του 2013, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €503,1 εκατ., αυξημένες κατά 18,1%, από €425,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2012. Η σημαντική αύξηση στις λειτουργικές ταμειακές ροές οφείλεται στη μείωση των αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.


Στο δωδεκάμηνο του 2013, παρά τη μείωση των εσόδων κατά 6,4%, και την επίδραση από τη διαφορετική βάση σύγκρισης από την πώληση της Hellas Sat, οι προσαρμοσμένες καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €1,2 δισ., αυξημένες κατά 3% από την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Το δωδεκάμηνο του 2013 ο Όμιλος μείωσε τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης κατά €135,2 εκατ. (Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης +€113,6 εκατ. το 2013 σε σχέση με -€21,6 εκατ. το 2012).


Το Δ’ τρίμηνο του 2013 οι ταμειακές ροές του Ομίλου (εξαιρουμένων των πληρωμών που σχετίζονται με άδειες φάσματος και τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης) ανήλθαν σε €353 εκατ., αυξημένες κατά 32%, σημειώνοντας μια αύξηση 1,5% στο δωδεκάμηνο του 2013.


Ως αποτέλεσμα των ισχυρών ταμειακών ροών από τις δραστηριότητες του Ομίλου και τις αποεπενδύσεις, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε λιγότερο από €1,5 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, μειωμένος κατά €1,4 δισ. ή κατά 48,1% σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2012. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός έφτασε να είναι όσο το προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου το 2013. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος κατείχε €16,5 εκατ. σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας, τα οποία περιλαμβάνονται στα Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία.


Η ανάλυση του δανεισμού του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω:


 

(Εκατ. €)

31 Δεκεμβρίου 2013

30 Σεπτεμβρίου  2013

+/- %

31 Δεκεμβρίου

2012

+/- %

Βραχυπρόθεσμα:

– Τραπεζικά δάνεια

11,0

1,4

1,4

Μεσοπρόθεσμα & Μακροπρόθεσμα:

– Ομόλογα

2.734,7

2.736,0

-0,0%

3.010,0

-9,1%

– Τραπεζικά δάνεια

210,7

650,4

-67,6%

1.039,4

-79,7%

Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων

2.956,4

3.387,8

-12,7%

4.050,8

-27,0%

Ταμειακά Διαθέσιμα

1.444,3

1.707,2

-15,4%

1.161,6

+24,3%

Καθαρός Δανεισμός

1.512,1

1.680,6

-10,0%

2.889,2

-47,7%

Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

16,5

15,8

+4,4%

9,9

+66,7%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

1.495,6

1.664,8

-10,2%

2.879,3

-48,1%


1. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Δ’ τρίμηνο του 2013, η συνολική αγορά στην Ελλάδα (ενεργοί συνδρομητές λιανικής ΟΤΕ, χονδρική εκμίσθωση γραμμών και συνδρομητές πλήρους Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο) κατέγραψε απώλεια 6.000 γραμμών, μια σημαντικά χαμηλότερη απώλεια γραμμών σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα (Γ’ τρίμηνο 2013: -42.000, Β’ τρίμηνο 2013: -35.000, Α’ τρίμηνο 2013: -26.000, Δ’ τρίμηνο 2012: -21.000). Οι καθαρές αποσυνδέσεις για τον ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας ανήλθαν σε 49.000 γραμμές λιανικής, σε σχέση με 52.000 το Γ’ τρίμηνο του 2013 και 63.000 το Δ’ τρίμηνο του 2012. Το Δ’ τρίμηνο του 2013, οι καθαρές νέες συνδέσεις που κατέγραψε ο ανταγωνισμός αυξήθηκαν, σε 43.000 από τις 10.000 το Γ’ τρίμηνο του 2013 ως αποτέλεσμα των αυξημένων ανταγωνιστικών προσφορών το τρίμηνο.


Το Δ’ τρίμηνο του 2013, ο ΟΤΕ προσέλκυσε 16.000 συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής, ή το 26% των συνολικών καθαρών νέων συνδέσεων στην ελληνική αγορά, φθάνοντας συνολικά τους 1.262.000 συνδρομητές. Η μείωση των καθαρών νέων συνδέσεων που αντιστοιχούν στον ΟΤΕ, κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οφείλεται στον έντονο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με τη μορφή συνδυαστικών πακέτων υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.


Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων VDSL του ΟΤΕ, με ταχύτητες έως 50 Mbps, είχαν προσελκύσει περισσότερους από 43.500 συνδρομητές στο τέλος του τριμήνου, αυξάνοντας την ταχεία διείσδυση που έχει σημειώσει η υπηρεσία από τα τέλη Νοεμβρίου του 2012 που διατέθηκε εμπορικά.


Σημαντική αύξηση πελατών σημειώθηκε και στις υπηρεσίες τηλεόρασης. Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ο συνολικός αριθμός συνδρομητών ΟΤΕ TV ανήλθε σε 256.000, προσθέτοντας 38.000 νέους πελάτες στο τρίμηνο και πάνω από 136.000 σε σχέση με το τέλος του 2012. Η αύξηση αυτή προήλθε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από την υπηρεσία δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας, ενώ οι συνδρομητές IPTV παρέμειναν σταθεροί. Ο ΟΤΕ διαθέτει σήμερα το πλουσιότερο μπουκέτο καναλιών με αποκλειστικό περιεχόμενο στις πιο ανταγωνιστικές τιμές στην ελληνική αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.


ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα συνολικά έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 5,9% το τρίμηνο, σημειώνοντας περαιτέρω σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, τις καθυστερήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής να εγκρίνει ελκυστικότερες προσφορές και τη συνεπακόλουθη ενίσχυση των πιέσεων από τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα μέσω συνδυαστικών πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.


Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, διαμορφώθηκαν σε €234 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας μείωση 22,7% σε σχέση με τα €302,9 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2012. Η μείωση αυτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή των εσόδων. Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 19,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας στο 26,2% των συνολικών εσόδων το Δ’ τρίμηνο του 2013 από 30,5% το Δ’ τρίμηνο του 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης που υλοποιήθηκε στο τέλος του 2012. Στη μείωση των Λειτουργικών Εξόδων συνέβαλε και η κεφαλαιοποίηση κάποιων μη-ακυρωτέων συμβολαίων τηλεοπτικού περιεχομένου μακροχρόνιας διάρκειας. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA βελτιώθηκε σημαντικά και διαμορφώθηκε σε 40,7%, σημειώνοντας αύξηση 13,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012.
Ως αποτέλεσμα της επιβάρυνσης ύψους €250,9 εκατ. το τρίμηνο για τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, που επέλεξαν περισσότεροι από 1.800 εργαζόμενοι της σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA κατέγραψε το Δ’ τρίμηνο ζημία περίπου €91,2 εκατ. Ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η καθαρή ετήσια εξοικονόμηση που θα προκύψει από τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης θα διαμορφωθεί περίπου στα €94 εκατ. Οι ταμειακές εκροές για τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης του 2013 διαμορφώθηκαν σε €133,5 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013, ενώ ακόμη €104,4 εκατ. πρέπει να καταβληθούν το 2014.


2. ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Το Δ’ τρίμηνο του 2013, η RomTelecom κατέγραψε, για μια ακόμη φορά, σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες τηλεόρασης και Internet στην αγορά οικιακών πελατών. Στην αγορά των εταιρικών πελατών, τα έσοδα επηρεάστηκαν θετικά από τη σημαντική αύξηση των υπηρεσιών System Solutions της RomTelecom, που αφορούν κυρίως σε μεγάλα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και περιλαμβάνουν έσοδα από πωλήσεις εξοπλισμού και σχετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η RomΤelecom κατέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, αποτέλεσμα της αύξησης της διερχόμενης κίνησης φωνής.


Κατά το τρίμηνο, τα έσοδα από ευρυζωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τηλεόρασης σημείωσαν αύξηση 7% και 7,4% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τη συνεχιζόμενη πτωτική τάση των εσόδων από υπηρεσίες φωνής, που μειώθηκαν κατά 15,5%. Στο τέλος του Δ’ τριμήνου του 2013, ο συνολικός αριθμός των ευρυζωνικών συνδέσεων είχε αυξηθεί κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, λόγω προσέλκυσης νέων πελατών. Ως αποτέλεσμα, η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων ως ποσοστό του συνόλου των συνδρομητών υπηρεσιών φωνής της RomTelecom αυξήθηκε σε 55,5%. Με λίγο υψηλότερα ποσοστά διείσδυσης (60,1%), ο αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης αυξήθηκε κατά 7%, σε σχέση με το τέλος του 2012. Και οι δύο αυτές εξελίξεις καταδεικνύουν σημαντική πρόοδο στην ικανότητα της RomTelecom να διατηρεί την πελατειακή της βάση παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό. Η επέκταση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης στα αστικά κέντρα συνεχίστηκε το Δ’ τρίμηνο δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά σε μεγάλες πόλεις της Ρουμανίας να αποκτήσουν υπηρεσίες τηλεόρασης της RomTelecom.


Το Δ’ τρίμηνο του 2013, τα έσοδα της RomTelecom από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 31,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012, καταγράφοντας μια μικρή αύξηση σε ετήσια βάση, παρά την αρνητική επίδραση των υποχρεωτικών μειώσεων στα τέλη τερματισμού. Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε κατά 24% το Δ’ τρίμηνο του 2013, σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012, σημειώνοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση.


Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της σταθερής τηλεφωνίας, εξαιρουμένων των αποσβέσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης και αναδιοργάνωσης, ανήλθαν σε €120,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με €113,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2012, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για έργα πληροφορικής και κίνηση διασύνδεσης.


Το συνολικό κόστος προσωπικού μειώθηκε κατά 21,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, αποτέλεσμα και της κεφαλαιοποίησης δαπανών προσωπικού ύψους €5 εκατ., που σχετίζονται με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών. Στη μείωση των Λειτουργικών Εξόδων συνέβαλε η κεφαλαιοποίηση κάποιων μη-ακυρωτέων συμβολαίων τηλεοπτικού περιεχομένου μακροχρόνιας διάρκειας. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA αυξήθηκε κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στο 30,2%, σημειώνοντας μια αύξηση 3,1 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012.


3. ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε σχεδόν 15,6 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένοι σε σχέση με πέρυσι. Παρά τις πιέσεις από το περιβάλλον και τον ισχυρό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Αλβανία, ο Όμιλος Cosmote πέτυχε να διατηρήσει τη θέση του στις αγορές που δραστηριοποιείται κατά το τρίμηνο.


Κινητή Τηλεφωνία, Ελλάδα
Στο τέλος του Δ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 7,5 εκατομμύρια, μειωμένη κατά 2,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επιβεβαιώνοντας την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Cosmote επενδύει σταθερά σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φωνής και δεδομένων και σε καινοτόμες λύσεις.


Η μείωση των εσόδων από υπηρεσίες το Δ’ τρίμηνο του 2013 κατά 12,6% οφείλεται κυρίως στην πιο πρόσφατη (1/1/13) μείωση των τελών τερματισμού σε 1,269 σεντ/λεπτό, από 4,95 σεντ/λεπτό πριν τον Αύγουστο του 2012, η οποία επιβλήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή. Επιπλέον, τα έσοδα επηρεάστηκαν από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που περιορίζει δραματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.


Στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προασπίζεται, αλλά και να αναπτύσσει την πελατειακή της βάση, δίνοντας έμφαση στην εμπειρία του πελάτη και στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, η Cosmote αναπτύσσει το δίκτυό της με ταχείς ρυθμούς, ώστε να μπορεί να προσφέρει κορυφαία εμπειρία δικτύου τόσο από πλευράς ταχύτητας διακίνησης δεδομένων όσο και σε επίπεδο ποιότητας φωνής.


Η Cosmote ενίσχυσε περαιτέρω την τεχνολογική υπεροχή της με τη δυναμική επέκταση του δικτύου 4G που καλύπτει πλέον πάνω από το 55% του πληθυσμού. Η Cosmote είναι επίσης η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες φωνής υψηλής ευκρίνειας (HD Voice).


Το Δ’ τρίμηνο του 2013, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 7,6%, μια σημαντικά βελτιωμένη επίδοση σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εποχιακών πωλήσεων συσκευών και άλλων προϊόντων.


Το 2013 ο δείκτης μικτού AMOU αυξήθηκε κατά 2,7% στα 301,1 λεπτά. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης μικτού ARPU διαμορφώθηκε σε €12,6, μειωμένος κατά 14% σε σχέση με το 2012, κυρίως ως αποτέλεσμα του μειωμένου ARPU από εισερχόμενες κλήσεις (ως αποτέλεσμα των μειώσεων στα τέλη διασύνδεσης) και της μειωμένης δραστηριότητας των πελατών συμβολαίου.


Κινητή Τηλεφωνία, Ρουμανία
Στο τέλος του Δ’ τριμήνου του 2013, η πελατειακή βάση της Cosmote Ρουμανίας διαμορφώθηκε σε 6,1 εκατομμύρια, με τους πελάτες συμβολαίου να αποτελούν το 25,9% του συνόλου. Την ίδια περίοδο, οι εταιρικοί πελάτες της Cosmote ενισχύθηκαν κατά 10,3% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων προτάσεων της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά και των συνεργιών με την RomΤelecom στον τομέα Business to Business (B2B).


Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012, λόγω υψηλότερων εσόδων από data και υπηρεσίες SMS. Η κερδοφορία EBITDA της Cosmote Ρουμανίας αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2012, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε στο 25,6%, αποτέλεσμα σημαντικών λειτουργικών βελτιώσεων.


Το 2013, ο δείκτης μικτού ARPU αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, λόγω του αυξημένου ARPU από εξερχόμενη κίνηση.


Κινητή Τηλεφωνία, Αλβανία
Στο τέλος του 2013, η πελατειακή βάση της AMC διαμορφώθηκε σε 2,1 εκατομμύρια, ενισχυμένη κατά 9,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρά τον συνεχιζόμενο έντονο ανταγωνισμό. Με την πληθυσμιακή κάλυψη του 3G δικτύου της AMC να φτάνει το 96,5% και με τις πωλήσεις smartphones να αυξάνονται κατά 14%, η εταιρεία κατέγραψε αύξηση 34% στα έσοδα από δεδομένα το 2013 σε σχέση με το περασμένο έτος.


Συγκριτικά με το Δ’ τρίμηνο του 2012, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 1,9% παρά τα χαμηλότερα εθνικά τέλη διασύνδεσης που επιβλήθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή.


Το περιθώριο κερδοφορίας EBITDA της AMC διαμορφώθηκε στο 41,4% το Δ’ τρίμηνο του 2013, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και των συνεχών προσπαθειών της εταιρείας για τη βελτιστοποίηση της δομής κόστους.


4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
Στις 11 Οκτωβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, εξέλεξε ως νέα μέλη, τους κ.κ. Χρήστο Καστώρη (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό), Θεόδωρο Ματάλα (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό), Λεωνίδα Φιλιππόπουλο (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό) και Νικόλαο Καραβίτη (Μη εκτελεστικό), σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Δημήτριου Τζουγανάτου (Ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού), Μιχαήλ Μπλέτσα (Ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού), Βασιλείου Φουρλή (Ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού) και Ευστάθιου Ανέστη (Μη εκτελεστικού), για το υπόλοιπο της θητείας τους, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2015.


Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα, ως εξής:
Mιχαήλ Τσαμάζ Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
Νικόλαος Καραβίτης Αντιπρόεδρος – Μη εκτελεστικό μέλος
Raphael Kübler Μη εκτελεστικό μέλος
Klaus Müller Μη εκτελεστικό μέλος
Claudia Nemat Μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Καστώρης Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Μαζαράκης Εκτελεστικό μέλος
Θεόδωρος Ματάλας Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Στυλιανός Πέτσας Μη εκτελεστικό μέλος
Παναγιώτης Ταμπούρλος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος
Λεωνίδας Φιλιππόπουλος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος


ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Στις 4 Οκτωβρίου, ο ΟΤΕ προχώρησε στην προπληρωμή €433 εκατ., στο πλαίσιο της Ανακυκλούμενης Πίστωσης, εκ των οποίων, το ποσό των €333 εκατ. ακυρώθηκε, ενώ το ποσό των €100 εκατ. παρέμενε διαθέσιμο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, οπότε και ακυρώθηκε πλήρως.


ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο, ο ΟΤΕ αγόρασε 1.475.314 ίδιες μετοχές αποκλειστικά για τους σκοπούς του υφιστάμενου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ΟΤΕ των στελεχών του Ομίλου ΟΤΕ. Τον Οκτώβριο 2013 ασκήθηκαν 277.355 δικαιώματα και ένας ισάριθμος αριθμός μετοχών μεταβιβάστηκε στους δικαιούχους. Ως αποτέλεσμα, στις 31 Δεκεμβρίου 2013 οι εναπομείνασες ίδιες μετοχές που κατείχε ο ΟΤΕ ήταν 1.197.959.


ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Των Προγράμματων Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού του ΟΤΕ
Το Νοέμβριο ο ΟΤΕ προχώρησε στην εφαρμογή Προγραμμάτων Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού στη σταθερή τηλεφωνία Ελλάδας, τα οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο, 1.827 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία. Ο ΟΤΕ υπολογίζει την καθαρή ετήσια εξοικονόμηση από τη μείωση του προσωπικού σε περίπου €94 εκατ. Τα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης δεν επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς ο ΟΤΕ καλύπτει το σύνολο του κόστους, των ασφαλιστικών εισφορών για την αυτασφάλιση των εργαζομένων που αποχώρησαν μέσω των προγραμμάτων. Με το κύριο μέρος των αποζημιώσεων του προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, να έχει προβλεφθεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων ετών, το τελικό σχετικό κόστος που αφορά στο Δ’ τρίμηνο του 2013 ανέρχεται σε €250,9 εκατ.


ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ AMC
Στις 23 Δεκεμβρίου η Cosmote απέκτησε την υπόλοιπη, ύψους 3% μειοψηφική συμμετοχή της Telenor στην Cosmoholding Albania, με συνολικό τίμημα €10,2 εκατ. Σε συνέχεια αυτής της συναλλαγής, η Cosmote είναι μοναδικός μέτοχος της Cosmoholding Albania και η συμμετοχή του Ομίλου στην AMC ανέρχεται σε 99,76%.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΣ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Δεκεμβρίου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ορισμό του κ. Νικόλαου Καραβίτη ως Aνεξάρτητου – Mη Eκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Όρισε επίσης ως νέα μέλη, προς συμπλήρωση του αριθμού, της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου τους κκ. Χρήστο Καστώρη και Νικόλαο Καραβίτη. Συνεπώς, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τα Ανεξάρτητα – Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Π.Ταμπούρλο (Πρόεδρος), Χρήστο Καστώρη και Νικόλαο Καραβίτη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
Στις 30 Δεκεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ύψους €253,7 εκατ. Ο σχετικός φόρος (15%) ανήλθε σε €38,1 εκατ. και περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης του 2013. Το καθαρό ποσό (μετά φόρων) των €215,6 εκατ. μεταφέρθηκε στο μετοχικό κεφάλαιο αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά €0,44. Σε συνέχεια αυτής της κεφαλαιοποίησης, το μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανερχόταν σε €1.387,1 εκατ., που αντιστοιχεί σε 490.150.389 μετοχές ονομαστικής αξίας €2,83 ανά μετοχή.


5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και μέχρι τις 4 Μαρτίου 2014, ο ΟΤΕ είχε αποκτήσει 4.131.373 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 0,84% του μετοχικού του κεφαλαίου. Ως αποτέλεσμα ο αριθμός ιδίων μετοχών που κατείχε ο ΟΤΕ στις 4 Μαρτίου 2013 ήταν 5.329.332 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 1,09% του μετοχικού του κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αγοράστηκαν αποκλειστικά στο πλαίσιο του υπάρχοντος προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ΟΤΕ.


ΜΕΡΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα υποβάλλει πρόταση στη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.


6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Το 2014, ο ΟΤΕ εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί θετικά από τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, την ευνοϊκότερη βάση σύγκρισης με τις επιδόσεις του προηγούμενου έτους λόγω των διαδοχικών μειώσεων των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τις αρχές του 2013, την αύξηση της διείσδυσης νέων υπηρεσιών του ΟΤΕ, ιδιαίτερα της τηλεόρασης, και τέλος τη σταθεροποίηση του δείκτη ARPU στη κινητή τηλεφωνία. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να εστιάζει στη μείωση του κόστους, και η κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη μείωση κόστους από τα πρόσφατα Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης. Διαθέτοντας εύρωστα οικονομικά μεγέθη, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει σε υποδομές, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών προοπτικών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, την ικανοποίηση του πελάτη και τη δημιουργία μελλοντικών πηγών εσόδων.