Η Intertech ανακοινώνει ότι η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στις 28/6/2013, αποφάσισε την επέκταση του σκοπού της εταιρίας.


INTERTECHΕιδικότερα, η Γ.Σ. αποφάσισε την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, παραμετροποίηση) μελετών, στην εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, στην ανάλυση κινδύνων και στη διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής παραμέτρων στον τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, ασφάλεια ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.).


Επιπλέον, αποφάσισε τη συμμετοχή σε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο κοινό συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εμπορία και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών.


Πέραν αυτών, η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2012.


Τέλος, ενέκρινε την εκλογή ως νέων μελών του Δ.Σ. των κ. Ευάγγελου Νίνου και Αντώνιου Καράλη, αμφότερους υπό την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους, και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού μέλους, αντιστοίχως, με θητεία έως την 29-06-2017.