Η νέα λύση συμμόρφωσης με το FATCA είναι τώρα διαθέσιμη για Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς και Ασφαλιστικές Εταιρείες από την Printec και την TONBELLERAG.


Printec_logoΟ Όμιλος Printec και η TONBELLERAG, παρουσιάζουν το νέο λογισμικό της TONBELLERSiron®FATCA το οποίο επιτρέπει σε τραπεζικούς και ασφαλιστικούς οργανισμούς να εφαρμόσουν την Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών στην Αλλοδαπή (FATCA), γρήγορα και με ασφάλεια. Η λύση, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί χωρίς πρόβλημα σε οποιοδήποτε περιβάλλον ΙΤ, δίνει τη δυνατότητα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εφαρμόζουν το κανονιστικό πλαίσιο FATCAτων αμερικανικών φορολογικών Αρχών (IRS). Μέσα από ευέλικτους κανόνες, το Siron®FATCA μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι σύμφωνο με τα προβλεπόμενα από το FATCA αλλά και από τις εκάστοτε Διακρατικές Συμφωνίες (IGA). Κατ’ αντιστοιχία, οι αναφορές που παράγει η εφαρμογή επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά δεδομένων στο IRS ή και στις τοπικές φορολογικές Αρχές.


Οι απαιτήσεις του FATCA
Το 2014 τίθεται σε ισχύ το Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), η Πράξη Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών στην Αλλοδαπή, με στόχο την πιο αποτελεσματική πρόληψη φαινομένων αποφυγής φορολόγησης μέσω λογαριασμών του εξωτερικού. Η πράξη υποχρεώνει τoν κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών να διαχωρίζει τους Αμερικανούς από τους μη-Αμερικανούς πολίτες, να συλλέγει τα σχετικά δεδομένα και –όπου είναι εφικτό- να επιβάλλει παρακράτηση φόρου ύψους 30% επί του εισοδήματος Αμερικανών πολιτών, είτε αυτό προέρχεται από δραστηριότητες εντός Η.Π.Α., είτε όχι. Με το Siron®FATCA, η TONBELLER προσφέρει την κατάλληλη λύση για συμμόρφωση στις απαιτήσεις του FATCA.


Διεξοδικός Έλεγχος στους Υπάρχοντες Πελάτες
Το FATCA απαιτεί έλεγχο ολόκληρης της πελατειακής βάσης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών προκειμένου να εντοπιστεί ενδεχόμενη φορολογητέα ύλη εντός των Η.Π.Α., και να προωθηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα στις Αμερικανικές φορολογικές Αρχές. Καθώς θα πρέπει για όλους τους πελάτεςνα υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι υπόκεινται στη φορολογική νομοθεσία των Η.Π.Α., το IRS παρέχει έναν κατάλογο από πιθανά σενάρια όπως Αμερικανική υπηκοότητα, τόπος γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας και διεύθυνση στις Η.Π.Α., πάγιες εντολές προς λογαριασμούς στις Η.Π.Α.κτλτα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπίπτουν στο φορολογικό καθεστώς των Η.Π.Α


Κατά τη διάρκεια του ελέγχου,η εφαρμογή Siron®FATCA ελέγχει το σύνολο των στοιχείων των πελατών και των λογαριασμών ιδιωτών με βάση τους προβλεπόμενους κανόνες, και διακρίνει τις σχετικές από τις μη-σχετικές με το FATCA πληροφορίες.


Κατηγοριοποίηση Νέων Πελατών Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις του FATCA
Προκειμένου να γίνει η κατηγοριοποίηση των νέων πελατών σύμφωνα με το FATCA και αυτοί να δηλωθούν στο IRS ή στις φορολογικές Αρχές άλλων χωρών, είναι σημαντικό να έχει προηγηθεί η απαραίτητη προσαρμογή στις εσωτερικές διαδικασίες και στα συστήματα του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού οργανισμού. Η ενισχυμένη διαδικασίαα ποδοχής εκ μέρους του πελάτη, η οποία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των ατομικών λογαριασμών που τηρούνται από Αμερικανούς ιδιώτες, βασίζεται επίσης στα κριτήρια ελέγχου που έχει θεσμοθετήσει το IRS και στους κανονισμούς άλλων θεσμικών οργάνων. Για τα νομικά πρόσωπα, ο νομοθέτης απαιτεί να ελέγχονται όλοι οι μέτοχοι των οποίων το μερίδιο είναι μεγαλύτερο του 10%, προκειμένου να εντοπίζονται τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις τους προς τις αμερικανικές Αρχές. Τα δεδομένα των πελατών μπορούν να εισάγονται στο Siron®FATCA και να ελέγχονται αυτόματα, σύμφωνα με τους προκαθορισμένους κανόνες. Η δυνατότητα διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων Orbis της Bureau van Dijk επιτρέπει τον αυτόματο εντοπισμό των πραγματικών μετόχων ενός νομικού προσώπου. Το Siron ® FATCA της TONBELLER προσφέρει μια out-of-the-box λύση που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα στην υφιστάμενη διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού.


Διαχείριση μέσω τυποποιημένων διαδικασιών
Φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τα οποία εντοπίζεται σχέση με το FATCA κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες, εμφανίζονται στην εφαρμογή Διαχείρισης ως διακριτές περιπτώσεις FATCA, ενώ τα αρμόδια τμήματα έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα σχετικά στοιχεία. Μόλις το ειδικό τμήμα εισαγάγει την κατάσταση FATCA στο Siron®FATCA, η πληροφορία προωθείται αυτόματα στα υπόλοιπα συστήματα (πχ. το κύριο σύστημα ΙΤ της τράπεζας), μέσα από τις διαθέσιμες διεπαφές. Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι κινήσεις και οι αποφάσεις καταγράφονται από το σύστημα και μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.


Αναφορές/Εκθέσεις FATCA
Το Siron®FATCA εξασφαλίζει την παραγωγή, σε ηλεκτρονική μορφή, προστατευμένων εκθέσεων προς τις αμερικανικές ή τις αντίστοιχες εθνικές φορολογικές Αρχές. Τα δεδομένα τα οποία ζητούνται, πχ. στοιχεία πελάτη, υπόλοιπα λογαριασμών, έσοδα λόγω FATCA, και στοιχεία μη συνεργαζόμενων επιχειρήσεων αποστέλλονται στο IRSή στις αντίστοιχες κρατικέςΑρχές, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Άμεση Υλοποίηση
Η Printec, συνεργάτης της TONBELLER στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη αρκετές υλοποιήσεις εφαρμογών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ξεπλύματος χρημάτων, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία που της επιτρέπει να υλοποιήσει, εγκαίρως και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, όσα προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο του FATCA για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.