Αύξηση κατά 12,2% στον ενοποιημένο τζίρο της Space Hellas για το 2012 και ανήλθε στα €48,5 εκ. έναντι €43,2 εκ. το οικονομικό έτος 2011.


SPACE_HELLASΗ αύξηση αυτή μεταφέρθηκε τόσο στα μεικτά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 11% σε € 14,5 εκ. το 2012 έναντι € 13 εκ. το 2011, όσο και στο EBITDA το οποίο σημείωσε αύξηση κατά 23,7% και έκλεισε σε € 4,6 εκ. το 2012 έναντι € 3,7 εκ. το 2011.


Συνεπεία της σημαντικής αύξησης του λειτουργικού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 8% σε € 450 χιλ. το 2012 έναντι € 416 χιλ το 2011 και τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 39% σε € 317 χιλ. το 2012 έναντι € 228 χιλ το 2011.


Παράλληλα με τη σημαντική αύξηση του τζίρου και του EBITDA, συνεχίστηκε η πορεία μείωσης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ιδιαιτέρα του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού ο οποίος έκλεισε στα € 14,5 εκ. το 2012 έναντι € 18 εκ. το 2011.


Αξιοσημείωτη είναι και η δημιουργία σημαντικών θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους € 7,6 εκ., οι οποίες διοχετεύτηκαν κατά κύριο λόγο στη μείωση του δανεισμού και στην αύξηση των διαθεσίμων τα οποία έκλεισαν στα € 4,1 εκ. το 2012 έναντι € 1,7 εκ. το 2011, διατηρώντας ένα σταθερά ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη του Ομίλου το 2013.


Για τη μητρική εταιρία, ο τζίρος έκλεισε στα € 47,5 εκ. το 2012 έναντι € 42,4 εκ. το 2011, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε € 4,4 εκ. το 2012 έναντι € 3,4 εκ. το 2011. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2012 ανήλθαν σε € 375 χιλ. έναντι € 74 χιλ. το 2011 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2012 ανήλθαν σε € 201 χιλ. έναντι € -83 χιλ. το 2011.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και κυρίως των μακροπρόθεσμων δανείων το 2012, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγορά της εταιρίας «SPACE TEXNIKH-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.». Ταυτόχρονα, η εξαγορά αυτή αύξησε σημαντικά το πάγιο ενεργητικό του Ομίλου και συγκεκριμένα την ακίνητη περιουσία του με κτιριακές εγκαταστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίες καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του Ομίλου και αποτυπώνονται στην τρέχουσα εύλογη αξία τους.


Αναφορικά με τη μείωση που παρουσιάζεται στα ίδια κεφάλαια από € 15 εκ. το 2011 σε € 13,3 εκ. το 2012, αυτή προκύπτει από την επανεκτίμηση των ακινήτων, η οποία και αποτύπωσε τις αξίες τους σε σημερινές τιμές.


Ως γενική εκτίμηση, για το 2013 ο Όμιλος προβλέπει βελτίωση της ισχυρής θέσης του, τόσο σε εμπορικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο των θεμελιωδών οικονομικών του μεγεθών. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια αύξησης της εξωστρέφειας και του ποσοστού των εσόδων που προέρχεται από πελάτες και δραστηριότητες στο εξωτερικό.