Η ACE-Hellas ανακοινώνει το ACE ERP, μία πρωτοποριακή ελληνική λύση διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων.


ace_hellas_logoΗ ACE-Hellas, ανακοινώνει το ACE ERP, ένα πλήρως δυναμικό εργαλείο διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning) για εμπορικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τεχνικά γραφεία, μελετητικές εταιρείες, καθώς επίσης και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.


Το ACE ERP είναι ένα κοστοκεντρικό λογισμικό, που παρέχει τη δυνατότητα συνολικής οικονομικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων και άμεσης και πλήρους πληροφόρησης, σε κάθε στάδιο αυτών, για τη διαμόρφωση της εξέλιξης του κόστους για κάθε μία από αυτές. Τα στοιχεία καταχωρούνται μια φορά και αντιγράφονται αυτόματα από τη μια φάση στην επόμενη, ενώ η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη και προσπελάσιμη από όλα τα αρμόδια τμήματα (ανάλογα με τα επίπεδα πρόσβασης). Είναι ένα πολύτιμο κοστολογικό εργαλείο, το οποίο διαχωρίζει τις οικονομικές δραστηριότητες στα κατάλληλα κέντρα κόστους, συσχετίζοντας ανά πάσα στιγμή τα οικονομικά μεγέθη τόσο με τον αρχικό προϋπολογισμό όσο και τις αναθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στην πορεία.


Η πρόσβαση στο ACE ERP είναι δυνατή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες τόσο από τοπικό δίκτυο όσο και μέσω WEB παρέχοντας έτσι, τη δυνατότητα καταχώρησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.


Όσον αφορά στα προσφερόμενα από το ACE ERP υποσυστήματα, αυτά καλύπτουν πλήρως κάθε ανάγκη, αφού μπορεί να περιλάβουν την κοστολογική, λογιστική και εμπορική διαχείριση, τη διαχείριση των υπεργολάβων και εργοταξίων, τη διαχείριση λιανικών πωλήσεων, τη διαχείριση του service καθώς επίσης και τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM).


Επιπροσθέτως παρέχεται ολοκληρωμένο κύκλωμα δυναμικών αναφορών, το οποίο περιλαμβάνει την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων και αριθμοδεικτών αλλά και εξειδικευμένων εκτυπώσεων σε μορφή συγκεντρωτικών πινάκων. Τα δεδομένα του συστήματος εξάγονται γρήγορα και εύκολα σε περιβάλλον εφαρμογών MS Office (Word, Excel), καθώς επίσης και pdf, html, mht, txt, xml.


Η ACE-Hellas, αξιοποιώντας κατάλληλα και αποδοτικά τις τάσεις δυναμικής διεύρυνσης της αγοράς, ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία με σκοπό την κάλυψη πολυσύνθετων επιχειρησιακών απαιτήσεων και αναγκών. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους περιορισμένους και πολύτιμους πόρους των επιχειρήσεων, εισάγουν καινοτόμες μεθόδους επιχειρησιακού σχεδιασμού και πρακτικές υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος ACE ERP. Μέσω αυτών, η διαχείριση της πληροφορίας, μετατρέπεται σε εργαλείο για προβλέψεις, σχεδιασμό και λήψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφάσεων και ως εκ τούτου δίνεται υπεραξία στην επιχειρηματική κουλτούρα.


Η εφαρμογή έχει ήδη βραβευθεί ως το καλύτερο διεθνώς ERP σύστημα στον τομέα των τεχνικών εταιρειών, από την γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο Γαλλική κατασκευαστική εταιρεία VINCI.