Η Space Hellas ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τη συγκρότησή του σε ενιαίο σώμα.


SPACE_HELLASΤο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως εξής:
– Δημήτριος Σπυρίδωνος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
– Δημήτριος Ευαγγέλου Χουχουλής, κάτοικος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
– Λύσανδρος Κωνσταντίνου Καπόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.


Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015, δηλαδή το αργότερο έως την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.


Τέλος, εν όψει της νέας συγκρότησης το Διοικητικό Συμβούλιο επανεκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.