Η HP θα εκσυγχρονίσει το desktop περιβάλλον της NASA, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του κόστους.


hp logo 2010H επιχειρησιακή μονάδα HP Enterprise Services υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών αξίας $2,5 δισ., για μια αρχική περίοδο τεσσάρων χρόνων, με επιλογή ανανέωσης για δυο έως τρία χρόνια. Η HP θα παράσχει υπηρεσίες για περιβάλλοντα desktop και συσκευών για τελικούς χρήστες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της NASA και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον πληροφορικής.


Στο πλαίσιο του προγράμματος “Agency Consolidated End-User Service (ACES)” της NASA, η HP θα εκσυγχρονίσει το σύνολο των υποδομών της NASA για τους τελικούς χρήστες, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για προσωπικά υπολογιστικά περιβάλλοντα και συσκευές, σε πάνω από 60.000 χρήστες. Ο εκσυγχρονισμός αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη NASA, ειδικά σε όρους παραγωγικότητας και εξοικονόμησης κόστους.


Στο πλαίσιο της σύμβασης, η HP θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Computing Seat, Tier 2/3 Service Desk Support και Collaboration, με στόχο την αποδοτικότερη ως προς το κόστος διαχείριση των υποδομών για τελικούς χρήστες, σε όλες τις εγκαταστάσεις της NASA, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι υπηρεσίες computing seat και cellular seat ενσωματώνουν δυνατότητες ασφάλειας και συνεργασίας, επιτρέποντας στις ομάδες της NASA να ανταλλάσσουν πληροφορίες άμεσα και με ασφαλή τρόπο.


Η HP θα συνεργαστεί με πολλές μικρότερες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των οδηγιών της NASA για τη συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων, καθώς και για την κάλυψη των ποικίλων αναγκών του έργου. Η υλοποίηση της σύμβασης αποτελεί αντικείμενο του NASA Shared Services Center. Η σύμβαση θα καλύπτει όλα τα κέντρα και τις εγκαταστάσεις της NASA.