Στα 50,1 εκ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος τζίρος για την Space Hellas το 2010, έναντι 49,7 εκ. ευρώ το 2009.


SPACE_HELLASΤα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBIΤDA) το 2010 παρουσιάζουν αύξηση κατά 24% σε σχέση με το 2009 και ανέρχονται σε 3 εκ. ευρώ έναντι 2,4 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η αύξηση αυτή επετεύχθη, καθότι οι δαπάνες λειτουργίας της εταιρίας περιορίστηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε υπερκάλυψαν την μείωση των μεικτών κερδών.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε 414 χιλ. ευρώ το 2010 έναντι 318 χιλ. ευρώ το 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους το 2010 παρουσίασαν μείωση και ανέρχονται σε 127 χιλ. ευρώ έναντι 469 χιλ. ευρώ το 2009 εξαιτίας της αύξησης των φόρων και των προβλέψεων αναβαλλόμενης φορολογίας.


Ο όμιλος, λειτουργώντας πολύ προσεκτικά στο επίπεδο της ανάληψης πιστωτικού κινδύνου και διατηρώντας πολύ καλές σχέσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται, διαθέτει τα απαραίτητα επίπεδα ρευστότητας για την αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής περιόδου την οποία διανύουμε. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του ομίλου παρουσιάζουν μείωση και ανέρχονται σε 22,7 εκ. ευρώ το 2010 έναντι 23,1 εκ. ευρώ το 2009.


Οι λειτουργικές ταμειακές ροές σε ενοποιημένο επίπεδο παρουσιάζονται αρνητικές κατά 527 χιλ. ευρώ παρότι μέχρι και το 9μηνο του 2010 παρουσίαζαν θετικό πρόσημο. Αυτό οφείλεται στις αυξημένες τιμολογήσεις του τελευταίου τριμήνου του 2010 καθώς ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων είναι μεγαλύτερος των 90 ημερών.


Για τη μητρική εταιρία ο τζίρος έκλεισε στα 49,2 εκ. ευρώ το 2010 έναντι 49,1 εκ. ευρώ το 2009 ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,6 εκ. ευρώ έναντι 2,1 εκ. ευρώ το 2009. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2010 ανήλθαν σε 88 χιλ. ευρώ έναντι 34 χιλ. ευρώ το 2009 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων παρουσίασαν αρνητικό πρόσημο και ανήλθαν σε -164 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 213 χιλ. ευρώ το 2009.


Σημειώνεται ότι το 2010 υπήρξε ενίσχυση των πωλήσεων στον ιδιωτικό τομέα έναντι του δημοσίου. Συγκεκριμένα, από τα 50,1 εκ ευρώ του 2010, το 88% αποτελεί πωλήσεις στον ιδιωτικό τομέα (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και το 12% στον δημόσιο τομέα. Το 2009 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 73% στον ιδιωτικό τομέα και 27% στο δημόσιο τομέα.


Για το 2011 η εταιρία προβλέπει τη διατήρηση της θετικής και αναπτυξιακής της πορείας.