Βαθμολογήθηκαν οι τελικές προσφορές των αναδόχων των έργων εγκατάστασης οπτικής ίνας στα νοικοκυριά.


ftthΔημοσιοποιήθηκε η σχετική απόφαση του υπουργού Υποδομών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα, με την οποία ανακοινώνεται η κατάταξη και βαθμολογία των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων για επιλογή Συμβούλων για την Μελέτη του έργου των Οπτικών Ινών. Ο ανάδοχος της Μελέτης θα εκτιμήσει τις γεωγραφικές περιοχές του έργου, την βιωσιμότητά του, τους τρόπους χρηματοδότησης, τους συνδυασμούς κοινοπρακτικών σχημάτων στην εκμετάλλευσή του και σειρά άλλων παραμέτρων που αφορούν την βιωσιμότητά του.


Αρχικά, για το έργο είχε προταθεί να είναι περίπου 2 εκατ. ο αριθμός των κατοικιών που θα έπρεπε να συνδεθούν στο νέο Δίκτυο Υποδομών. Όμως οι οικονομικές εξελίξεις έκαναν απαραίτητη την αναθεώρησή του, καθώς σχεδόν όλες οι προγενέστερες εκτιμήσεις έχουν αναθεωρηθεί, όπως ο αρχικός προϋπολογισμός των 2,2 δισ. ευρώ και η χρηματοδότηση του έργου.


Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Υποδομών και Δικτύων κ. Δημήτρη Ρέππα επελέγησαν τρεις κοινοπραξίες:
– Ευρωσύμβουλοι, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) Πολυτεχνείου Κρήτης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών (ΕΠΙΣΕΥ), με βαθμολογία 102,45
– Accenture με βαθμολογία 102,10 και
– Planet με βαθμολογία 100,80


Aπoρρίφθηκαν ως ελλιπείς οι προσφορές των κοινοπραξιών-ενώσεων : Διαδικασία – Lamans, Initia, Ιαπετός, ΠανΠελ – ΕΛΚΕ, εξ αιτίας της απουσίας εμπειρίας σε συναφή έργα συναφή με το αντικείμενο. Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών για την ανάθεση του έργου με αρχικό τμήμα τα οικονομικά στοιχεία και την έκταση του Δικτύου. Η Κυβέρνηση θα ζητήσει από την Ε.Ε την έγκριση της κρατικής ενίσχυσης και θα αναζητήσει μετά συνεργασίες για την χρηματοδότησή του έργου, το οποίο εκτιμάται ότι στην καλύτερη των περίπτωση θα ξεκινήσουν στο τέλος του 2012.