Η Romtelecom διοργάνωσε το Μάρτιο του 2010, πενήντα τρείς ηλεκτρονικές δημοπρασίες για εργολαβίες σε όλη τη Ρουμανία.


romtelecomΣύμφωνα με τη διαδικασία προμηθειών της Romtelecom για τις εργολαβίες, προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες τριάντα δύο (32) εταιρίες, οι οποίες πληρούσαν τα απαιτούμενα επιχειρηματικά και τεχνικά κριτήρια, για να συμμετάσχουν στα πενήντα τρία (53) έργα. Οι δημοπρασίες ομαδοποιήθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν έξι (6) διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές σε όλη τη Ρουμανία.


Μετά την επιτυχή αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων, οι συμμετέχουσες εταιρίες, προσκλήθηκαν στις ομάδες δημοπρασιών για να δώσουν τις προσφορές τους με κριτήριο το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του κάθε έργου. Το σύνολο των ηλεκτρονικών δημοπρασιών διεξήχθη σε επτά εργάσιμες ημέρες και ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία, σημειώνοντας οφέλη πλέον του 20% επί συνολικής αξίας των εργολαβιών αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.


Πέρα από τα σημαντικά ποσοτικά οφέλη, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες έχουν το πλεονέκτημα διαφανών, δίκαιων και αμερόληπτων διαδικασιών για τους συμμετέχοντες προμηθευτές.


Η υιοθέτηση και χρήση των ηλεκτρονικών δημοπρασιών είναι μέρος της στρατηγικής της Romtelecom για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών της και να βελτιώσει τα λειτουργικά της κόστη.


Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες διεξήχθησαν μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικών δημοπρασιών της cosmoONE, εταιρίας του Ομίλου ΟΤΕ, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικών προμηθειών μέσω του Internet στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Εξειδικεύεται σε υπηρεσίες για ηλεκτρονικές προσφορές (eRFQ), ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eAuctions), ηλεκτρονικές παραγγελίες (eProcurement) και ηλεκτρονική μεταφορά τιμολογίων (eInvoices). Από το 2007 παρέχει και υπηρεσίες διαχείρισης κινουμένων πόρων (fleet management) για επιχειρήσεις.