Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €402 εκ. έναντι €459 εκ. σημειώνοντας ποσοστό μείωσης κατά 12%, καθώς μειώθηκαν τόσο στη μητρική εταιρεία όσο και στη θυγατρική της Uni Systems.


info-questΤο EBITDA διαμορφώθηκε σε €14,8 εκ. έναντι αρνητικού EBITDA €11,8 εκ. κατά το 2008. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €7,7 εκ. έναντι ζημιών €32,5 εκ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι κέρδη €3,7 εκ. έναντι ζημιών €26,4 εκ. πέρυσι.


Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε €32,6 εκ. έναντι €73,4 εκ. στο τέλος του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 56%.
Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν €21,2 εκ. έναντι €14,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του 2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης αφενός λόγω της μη ενσωμάτωσης κατά το 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίστηκαν στα τέλη του 2008 και αφετέρου εξαιτίας της ενοποίησης των αποτελεσμάτων της θυγατρικής εταιρείας Rainbow ΑΕ από την 31η Ιουλίου 2009, μετά την εξαγορά της τελευταίας. Επιπλέον σε επίπεδο κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση, καθώς στα τέλη του 2008 ο Όμιλος προέβει σε απομείωση της υπεραξίας της θυγατρικής Uni Σystems με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2008.


•Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας για το 2009 έχουν ως εξής:
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €211 εκ. έναντι €260 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 19%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη γενικότερη μείωση της ζήτησης στον κλάδο των προϊόντων πληροφορικής που συντελείται από τα τέλη του 2008, καθώς και στη μεταφορά δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στη θυγατρική της Uni Systems. Το EBITDA ανήλθε σε €1 εκ. ισόποσο με πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες €1,5 εκ. έναντι ζημιών €34,9 εκ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες € 1,2 εκ. έναντι ζημιών € 30,4 εκ. πέρυσι. Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας ανήλθε σε €21,6 εκ. έναντι €53,3 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 60%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε €0,9 εκ. έναντι €1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε επίπεδο κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιμότητα με την προηγούμενη χρήση καθώς κατά το 2008 η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές απομειώσεις και διαγραφές συμμετοχών που επηρέασαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης.


• Τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems για το 2009 έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €97 εκ. έναντι €127 εκ. την περυσινή χρήση μειωμένες κατά 23%. Το EBITDA ανήλθε σε €7,5 εκ. έναντι αρνητικού EBITDA €10,5 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε €4,3 εκ. έναντι ζημιών €13,4 εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €2,1 εκ. έναντι ζημιών €10,9 εκ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας στο τέλος της χρήσης, ενώ τα δάνεια στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ήταν €20,1 εκ. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκαν σε €7,8 εκ. έναντι €3,4 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2009 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης, καθώς το 2008 η Uni Systems αναδιάρθρωσε τις δραστηριότητες της εφαρμόζοντας συντηρητικότερη επανακοστολόγηση (ΔΛΠ 11) του προϋπολογισμού των μακροχρόνιων συμβάσεων και προχώρησε σε διαγραφές απαξιωμένων εμπορευμάτων και επισφαλών απαιτήσεων, με σημαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα του 2008.


• Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το 2009 έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €89 εκ. έναντι €88 εκ., το EBITDA ανήλθε σε €6,1 εκ. έναντι €6 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €5,4 εκ. έναντι €5,3 εκ. στην περυσινή χρήση, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €2,9 εκ. έναντι €3,1 εκ. το 2008. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν €8,1 εκ. έναντι €4,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, ενώ δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση στην εταιρεία.


• Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής iSquare A.E. που περιλαμβάνουν και τα αποτελέσματα της πρόσφατα εξαγορασθείσας εταιρείας πληροφορικής Rainbow A.E., για το πεντάμηνο που η τελευταία ελέγχεται από τον Όμιλο Info-Quest, δηλαδή από την 31η Ιουλίου 2009 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2009, έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €15 εκ., το EBITDA σε €1,2 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε €0,9 εκ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε €0,7 εκ. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της ανωτέρω θυγατρικής ανήλθαν σε €1,4 εκ., ενώ υφίσταται μακροχρόνια χρηματοδότηση μέσω εκδόσεως ομολογιακού δανείου ύψους €11 εκ. που χρηματοδότησε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Rainbow Α.Ε..


• Όσον αφορά στην Quest Energy, που ανήκει κατά 55% στην Info-Quest και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αδειοδοτήσεων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2009 επιβαρύνθηκαν με ζημίες €1,1 εκ. από την Quest Energy. Tα έργα της Quest Energy αναμένεται να φέρουν τα πρώτα έσοδα στην Εταιρεία μέσα στο 2011.