Τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για το Εννεάμηνο 2009 ανακοίνωσε η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε, τα οποία και είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.


info-questΟι Πωλήσεις ανήλθαν σε €278 εκ. έναντι €336 εκ. μειωμένες κατά 17%. Η μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των πωλήσεων τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και της θυγατρικής της Uni Systems, καθώς και στη μη ενσωμάτωση κατά το εννεάμηνο του 2009 των οικονομικών στοιχείων εταιρειών που επωλήθησαν ή εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του προηγούμενου έτους. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,2 εκ. έναντι €1,9 εκ. κατά το 2008.


Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,4 εκ. έναντι ζημιών €3,3 εκ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη €0,2 εκ. έναντι ζημιών €4,5 εκ. πέρυσι. Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε €30,6 εκ. έναντι €73,4 εκ. στο τέλος του 2008 σημειώνοντας μείωση κατά 58%. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν €18 εκ. έναντι €14,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας για το Εννεάμηνο 2009 έχουν ως εξής: Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε €145,4 εκ. έναντι €184,7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, μειωμένες κατά 21%. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη γενικότερη μείωση της ζήτησης στον κλάδο των προϊόντων πληροφορικής που συντελείται από τα τέλη του 2008, καθώς και στη μεταφορά δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στη θυγατρική της Uni Systems. Το EBITDA ανήλθε σε €-0,6 εκ. έναντι ευρώ 1,6 εκ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες €2,8 εκ. έναντι κερδών €0,9 εκ., ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες €2,9 εκ. έναντι κερδών €0,05 εκ. πέρυσι.


Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας ανήλθε σε €6,3 εκ. έναντι €53,3 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας μείωση κατά 88%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανήλθαν σε €1,5 εκ. έναντι €1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα οικονομικά μεγέθη της Uni Systems για το Εννεάμηνο του 2009 έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €70,8 εκ. έναντι €100,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο μειωμένες κατά 29%. Το EBITDA ανήλθε σε €2,9 εκ. έναντι € -1,3 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε €1,6 εκ. έναντι €0,2 εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €0,8 εκ. έναντι ζημιών €0,5 εκ. πέρυσι. Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανήλθε σε €13,5 εκ. έναντι €20,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου διαμορφώθηκαν σε €2 εκ. έναντι €3,4 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.


Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το Εννεάμηνο του 2009 έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €65,8 εκ. έναντι €64,1 εκ., το EBITDA ανήλθε σε €4,9 εκ. έναντι €4,3 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4,2 εκ. έναντι €3,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €3,5 εκ. έναντι €2,8 εκ. το εννεάμηνο του 2008. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν €6,5 εκ. έναντι €4,1 εκ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, ενώ δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση στην εταιρεία.


Τα οικονομικά αποτελέσματα της πρόσφατα εξαγορασθείσας θυγατρικής εταιρείας πληροφορικής Rainbow A.E., και για το δίμηνο που η τελευταία ελέγχεται από τον Όμιλο Info-Quest, δηλαδή από την 31η Ιουλίου 2009 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2009, έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €3,6 εκ., το EBITDA και τα κέρδη προ φόρων σε €0,2 εκ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €0,2 εκ. Σημειώνεται ότι τα ταμειακά διαθέσιμα της ανωτέρω θυγατρικής ανήλθαν σε €3,9 εκ. ενώ δεν υφίσταται καμία δανειακή επιβάρυνση.


Τα οικονομικά αποτελέσματα της 100% θυγατρικής iSquare A.E. (που είναι η μητρική εταιρεία της Rainbow A.E.) για το εννεάμηνο του 2009 έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €0,7 εκ., το EBITDA σε €–0,02 εκ., οι ζημιές προ φόρων σε €-0,1 εκ. Στην ανωτέρω θυγατρική υφίσταται δανειακή επιβάρυνση ύψους €10,8 εκ. (η οποία χρηματοδότησε την εξαγορά του 95,48% της Rainbow) και ταμειακά διαθέσιμα €0,2 εκ.


Όσον αφορά στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου Info-Quest, οι ενεργειακές εταιρείες είναι ακόμη στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων και επιβάρυναν τα αποτελέσματα του Ομίλου για το Εννεάμηνο 2009 με το ποσό €1,04 εκ. ενώ ήδη, από τα τέλη του 2008, ολοκληρώθηκε η διακοπή λειτουργίας, είτε με πώληση είτε με έναρξη εκκαθάρισης, των ζημιογόνων θυγατρικών επιχειρήσεων Unitel, Globestar, Quest Albania και ACS Albania.