Η Info-Quest ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της iSquare ΑΕ υπέβαλε αίτημα για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) των υπολοίπων μετοχών της Rainbow, με το τίμημα της δημόσιας πρότασης.


info-questΣύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η iSquare ΑΕ δεν θα αναλάβει, όπως και στη δημόσια πρόταση, την καταβολή εκ μέρους και για λογαριασμό των εναπομεινάντων μετόχων των ανερχομένων σε 0,08% δικαιωμάτων καταχώρισης υπέρ της ΕΧΑΕ που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών.


Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze out) θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/403/8.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.