Η Κ.τ.Π. της ανέθεσε το έργο “Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση αναγκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμένων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών”.


SPACE_HELLASΤο έργο είναι του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, έχει χρόνο υλοποίησης 2 έτη και το συμβατικό τίμημά του ανέρχεται στα 8.750.709 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.


Tο έργο “ΔΟΡΥ” αποτελεί ένα τυπικό έργο παροχής ολοκληρωμένων δορυφορικών υπηρεσιών (“με το κλειδί στο χέρι”) που καλύπτει την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού, την παροχή τηλεφωνίας, διασύνδεσης με το διαδίκτυο και διασύνδεση δικτύων data των 13 Φορέων και Υπουργείων του Δημοσίου Τομέα. Αφορά κυρίως στις απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας που εξυπηρετούνται καλύτερα μέσω του δορυφόρου HELLAS-SAT, στα πλαίσια των στόχων της Κοινωνίας της Πληροφορίας.


Τα πιο σημαντικά μέρη του Δορυφορικού δικτύου ΙΡ, είναι o Κεντρικός Επίγειος Δορυφορικός Σταθμός, oι Απομακρυσμένοι Τερματικοί σταθμοί και το Δίκτυο Πρόσβασης των Φορέων. Ο Κεντρικός Επίγειος Σταθμός (Hub) θα εγκατασταθεί στην περιοχή “Κρεβάτια” του Υμηττού και θα αποτελεί το κέντρο διαχείρισης του συνολικού δικτύου παρέχοντας δορυφορικές συνδέσεις με 1620 απομακρυσμένα τερματικά (σταθερούς σταθμούς, κινητούς σταθμούς, σταθμούς εγκατεστημένους σε οχήματα και σταθμούς εγκατεστημένους σε πλοία) δεκατρείς επίγειες συνδέσεις με τα κεντρικά σημεία των φορέων που μετέχουν στο Δίκτυο “ΔΟΡΥ”, καθώς και πρόσβαση στο διαδίκτυο και απευθείας σύνδεση με πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP). Ένα δεύτερο ανεξάρτητο δορυφορικό δίκτυο θα καλύπτει τις ανάγκες της ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)


H Space Hellas διαθέτει πολυετή εμπειρία καθώς και την απαραίτητη τεχνογνωσία στους τομείς του System Integration και Value Added Solutions Provisioning. Έχει υλοποιήσει πολυάριθμα έργα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και έχει τη δυνατότητα και ικανότητα να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, προμήθεια, υποστήριξη και συντήρηση τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών συστημάτων.