Το έργο server consolidation και virtualization στο Data Center της Attica Bank υλοποίησε η Perfromance Technologies. Στόχος ήταν η μείωση του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης της υποδομής IΤ.


performanceΗ λύση που προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Performance, ενώ βασίστηκε σε χρήση ΙΒΜ Blade Servers και λογισμικό virtualization της VMware, λαμβάνοντας υπόψη την ευχέρεια στο σχεδιασμό και υλοποίηση διαδικασιών Disaster Recovery με οικονομικό τρόπο.


H Attica Bank πιστεύει ότι με το έργο αυτό θα επιτευχθεί δραστική μείωση των αναγκών χώρου και κατανάλωσης ενέργειας στο data center, απλοποίηση της κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων, ταχύτατο provisioning συστημάτων και γενικότερα μέγιστη ευελιξία.


Ακόμα πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο μετεγκατάστασης του Data Center της τράπεζας σε νέες, σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, ανατέθηκε στην Performance το έργο προμήθειας ΙΒΜ συστημάτων p-Series και σχετικών υπηρεσιών εγκατάστασης/παραμετροποίησης, για τη στέγαση των core-banking εφαρμογών της τράπεζας.


H Attica Bank στοχεύει, μέσω της νέας αυτής υποδομής IBM p-Series και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχονται από το VMware virtualized περιβάλλον, να λειτουργήσουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τόσο το κύριο Data Center στο νέο site, όσο και το εναλλακτικό Data Center για Disaster Recovery.