Αλλαγή σημειώθηκε στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Space Hellas, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, μετά από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου.


SPACE_HELLASΗ Space Hellas ανακοινώνει ότι κατόπιν της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 10η Σεπτεμβρίου 2009 ομόφωνα εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο του Δημητρίου, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Αναστασίου Γκιόκα. Η εκλογή αυτή θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.


Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και υπό τη νέα του σύνθεση απαρτίζεται από τους παρακάτω:


Δημήτριος Σπυρίδωνος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
Παρασκευάς Δημητρίου Δροσινός, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
Χρήστος Παναγιώτου Μπέλλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος.
Γεώργιος Παναγιώτου Λαγογιάννης, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Δημήτριος Ευαγγέλου Χουχουλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Λύσανδρος Κωνσταντίνου Καπόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει δηλ. πενταετής, λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2010.


Τέλος, εν όψει της νέας σύνθεσης το Διοικητικό Συμβούλιο επανεκχώρησε τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.