Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

H δραστηριότητα της KWIND, καθώς και το αποτέλεσμα της συναλλαγής πώλησής της, εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας ως διακοπείσα δραστηριότητα. Για λόγους συγκρισιμότητας τα ενοποιημένα μεγέθη του Α’ εξαμήνου του 2019 έχουν αναμορφωθεί ανάλογα.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η12020, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

« Τα αποτελέσματα του Ομίλου INTRACOM για το πρώτο εξάμηνο του 2020, που σας παρουσιάζουμε σήμερα, είναι προϊόν σκληρής και συντονισμένης δουλειάς σε απαιτητικό και αβέβαιο περιβάλλον, αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί όχι μόνο αντιμετωπίσαμε τα περιοριστικά μέτρα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες για τον Όμιλο, αλλά με νέες συμβάσεις € 570 εκατ. εξασφαλίζουμε ισχυρή προοπτική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Τέλος, στην εκπνοή του εξαμήνου ολοκληρώσαμε την πώληση της K-WIND, δημιουργώντας άμεσα αξία για την Εταιρεία και τους μετόχους μας. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, δουλεύουμε εστιασμένοι στη συγκράτηση των βασικών μας μεγεθών σήμερα και ενισχύουμε την υποδομή για ισχυρή ανάπτυξη στο μέλλον.»

ΟΜΙΛΟΣ INTRACOM

Βασικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη

Η1 2020

Η1 2019 (αναμορφωμένα)

*Πωλήσεις

216,6 εκατ.

229,2 εκατ.

*Κέρδη προ τόκων, φόρων,
και αποσβέσεων (
EBITDA)

12,6 εκατ.

13,7 εκατ.

*Κέρδη / Ζημίες προ τόκων, φόρων (EBIT)

5,9 εκατ.

7,6 εκατ.

*Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (EBT)

€ 2,3 εκατ.

€ 1,4 εκατ.

Φόροι

– €1,2 εκατ.

– €2,4 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (ΕΑΤ)

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

– €3,5 εκατ.

– €3,8 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (ΕΑΤ)

από διακοπείσες δραστηριότητες

8,7 εκατ.

– €0,3 εκατ.

Κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους (ΕΑΤ)

από το σύνολο των δραστηριοτήτων

5,2 εκατ.

– €4,1 εκατ.

Κατανεμόμενα σε:

  • Ιδιοκτήτες μητρικής
  • Δικαιώματα μειοψηφίας

6,7 εκατ.

-€ 1,5 εκατ.

-€ 3,8 εκατ.

-€ 0,3 εκατ.

  • Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Το Η1 2020 σηματοδοτήθηκε από την επέλευση της πανδημίας του COVID-19, η οποία επηρέασε την άσκηση της επιχειρηματικότητας στο σύνολο των εταιριών. Όπως είχαμε ενημερώσει, πεποίθηση της εταιρίας ήταν ότι οι επιπτώσεις στα βασικά μεγέθη του Ομίλου θα είναι περιορισμένες και ανακτήσιμες στο αμέσως επόμενο έτος. Η υποχώρηση των ενοποιημένων πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 5,5% και 7,5% αντίστοιχα στο Η1 2020 έναντι του Η1 2019, εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο, είναι πλήρως ελεγχόμενη και εντός των αναμενόμενων.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 216,6 εκατ., έναντι € 229,2 εκατ., αναμορφωμένων πωλήσεων, το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDAτου Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα € 12,6 εκατ. έναντι € 13,7 εκατ. το Η1 2019. Το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε €-2,3 εκατ. έναντι € -1,4 εκατ. το Η1 2019.

Στις 26/6/2020 η εταιρία ανακοίνωσε την πώληση της θυγατρικής της KWIND. H συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα για τον Όμιλο κέρδος € 8,4 εκατ. το οποίο καταγράφηκε στις διακοπείσες δραστηριότητες. Το αποτέλεσμα μετά φόρων από το σύνολο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε σε € 5,2 εκατ. έναντι € -4,1 εκατ. το Η1 2019. Τα καθαρά κέρδη τα αποδιδόμενα στους μετόχους ανήλθαν σε € 6,7 εκατ. έναντι €-3,8 εκατ. το Η1 2019.

  1. Τα περιοριστικά μέτρα του δεύτερου τριμήνου λόγω του COVID επέδρασαν στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διαμορφώθηκαν σε € 87,0 εκατ. από € 126,2 εκατ. το Η1 2019, μειωμένες κατά 31%, ως αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των παραπάνω. Αντίστοιχα η λειτουργική κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε € 2,7 εκατ. έναντι € 8,3 εκατ. το Η1 2019.

Στο Η1 του 2020 ο Ομιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 102 εκατ. και την 30/6/2020 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 320 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 205 εκατ..

INTRAKAT – Ομιλος

Η1 2020

Η1 2019

Πωλήσεις

87,0 εκατ.

126,2 εκατ.

Κέρδη /Ζημίες προ τόκων, φόρων,
και αποσβέσεων (