Η Dell Technologies ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού της έτους 2021.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου ανήλθαν σε 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια, και τα έσοδα εκτός GAAP ήταν 22,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας αύξηση 119 τοις εκατό σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ τα λειτουργικά έσοδα μη-GAAP ανήλθαν σε 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε $1,1 δισεκατομμύρια, τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν $1,6 δισεκατομμύρια και το προσαρμοσμένο EBITDA ήταν $3,1 δισεκατομμύρια. Τα καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες ήταν $3,3 δισεκατομμύρια. Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ήταν $1,37 και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν $1,92.

«Παρέχουμε τις τεχνολογικές λύσεις που χρειάζονται οι πελάτες, ώστε να είναι παραγωγικοί και να υλοποιούν λύσεις συνεργασίας, ανεξάρτητα από το πού εργάζονται ή μαθαίνουν. Επίσης προσφέρουμε τα συμπεράσματα που εξάγονται από δεδομένα και την αυτοματοποίηση που χρειάζονται, ώστε να καινοτομούν και να μετασχηματίζουν», δήλωσε ο Jeff Clarke, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies. «Στο 2ο τρίμηνο, παρατηρήσαμε ενίσχυση στον κυβερνητικό τομέα και στην εκπαίδευση, με παραγγελίες μέχρι 16 και 24 τοις εκατό, αντίστοιχα, καθώς οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι σχολικές μονάδες προετοιμάζονται για ένα νέο ορίζοντα στην εικονική μάθηση».

Αποτελέσματα Β’ Οικονομικού Τριμήνου 2021

Λήξη τριών μηνών

Λήξη έξι μηνών

31 Ιουλίου 2020

2 Αυγούστου2019

Μεταβολή

31 Ιουλίου 2020

2 Αυγούστου2019

Μεταβολή

(σε εκατομμύρια, εκτός από τα ποσά ανά μετοχή και τα ποσοστά, μη ελεγμένα)

Σύνολο καθαρών εσόδων

$

22.733

$

23.370

(3)%

$

44.630

$

45.278

(1)%

Λειτουργικά έσοδα

$

1.136

$

519

119%

$

1.838

$

1.069

72%

Καθαρά έσοδα

$

1.099

$

4.232

(74)%

$

1.281

$

4.561

(72)%

Κέρδη ανά μετοχή – απομειωμένα

$

1,37

$

4,47

(69)%

$

1,56

$

4,84

(68)%

Καθαρά έσοδα εκτός GAAP

$

22.775

$

23.454

(3)%

$

44.720

$

45.444

(2)%

Λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP

$

2.618

$

2.743

(5)%

$

4.779

$

4.939

(3)%

Καθαρά έσοδα εκτός GAAP

$

1.621

$

1.751

(7)%

$

2.764

$

2.960

(7)%

Προσαρμοσμένο EBITDA

$

3.100

$

3.156

(2)%

$

5.707

$

5.729

%

Κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP – απομειωμένα

$

1,92

$

2,15

(11)%

$

3,26

$

3,60

(9)%

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών εκτός GAAP από την Dell Technologies παρέχονται στη σημείωση «Χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP» παρακάτω. Όλες οι συγκρίσεις σε αυτό το Δελτίο Τύπου αφορούν έτος σε έτος, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Η Dell Technologies έκλεισε το τρίμηνο με μετρητά και επενδύσεις ύψους 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πλήρωσε χρέος 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Η εταιρεία είχε συνολικά αναβαλλόμενα έσοδα 28,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μέχρι 14 τοις εκατό από έτος σε έτος. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, τα οποία περιλαμβάνουν αναβαλλόμενη απόσβεση εσόδων, έσοδα χρήσης και υπηρεσιών asaService