Ο Όμιλος Quest κατά το 2019: Παρουσίασε αύξηση σε πωλήσεις, λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και προ φόρων κέρδη (ΕΒΤ).

Σημείωσε μείωση στα καθαρά, μετά φόρων κέρδη (ΕΑΤ), χωρίς ταμειακή επιβάρυνση.
Υλοποίησε νέες επενδύσεις, ύψους € 34 εκ. περίπου.
Διατήρησε την καλή χρηματοοικονομική του κατάσταση.

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως:

* Δεν περιλαμβάνονται τα “Λοιπά κέρδη / (ζημίες)” της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται με την επενδυτική δραστηριότητα.

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη €8,3 εκατ. έναντι κερδών €20 εκατ. της προηγούμενης χρήσης ε